Prijsvraag in samenwerking met NRC

Prijsvraag in samenwerking met NRC

Van 2010 tot en met 2019 heeft de KHMW samen met NRC jaarlijks in april een essaywedstrijd uitgeschreven over uiteenlopende actuele vraagstukken.

De winnaar ontving de gouden prijsvraagmedaille van de Hollandsche Maatschappij die al sinds 1753 wordt uitgereikt.

De originele gouden prijsvraagmedaille, naar een ontwerp van J.G. Holtzhey uit 1752, met op de achtergrond een prachtig stadsbeeld van Haarlem.

 

Onderwerpen in voorgaande jaren:

PRIJSVRAAG 2019
Welke gevolgen kan de ontdekking van buitenaards leven hebben voor de mensheid?

Juryrapport 20189

PRIJSVRAAG 2018
Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Juryrapport 2018

Videoimpressie

PRIJSVRAAG 2017
Wat zal de belangrijkste wetenschappelijke doorbraak in de 21e eeuw zijn?

Juryrapport 2017

PRIJSVRAAG 2016
De grenzen van verdraagzaamheid

Juryrapport 2016

PRIJSVRAAG 2015
Druk, drukker, drukst. Het lijkt of iedereen het steeds drukker heeft. Is deze indruk juist en zo ja, hoe komt dat?

Juryrapport 2015

PRIJSVRAAG 2014
Wat is de beste uitvinding van de laatste honderd jaar en waarom?

Juryrapport 2014

PRIJSVRAAG 2013
Wat is luxe?

Juryrapport 2013

PRIJSVRAAG 2012
Van wie is de stad?

PRIJSVRAAG 2011
Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?

PRIJSVRAAG 2010
Is het geoorloofd in ons doen en laten met de onkunde van anderen ons voordeel te doen? Zo ja, in welke gevallen en welke mate?

Nieuwsgierig naar de bekroonde essays?

Deze worden jaarlijks gebundeld in een boekje. U kunt deze boekjes inzien op deze website: KHMW/publicaties

KHMW-Eizenga beurzen voor MBA of studie economie in de VS


De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen stelt, uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga, jaarlijks maximaal vijf beurzen van elk 50.000 USD ter beschikking voor een MBA of een studie economie op graduate niveau in de Verenigde Staten. Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright Center. Op 18 september 2023 opent de inschrijving voor de beurzen voor het academisch jaar 2024-25. VOORWAARDEN EN INSCHRIJVEN.

Videoverslag Jan Brouwer Conferentie

Videoverslag Jan Brouwer Conferentie

Jan Brouwer Conferentie: Migratie en integratie vanuit het perspectief van de samenleving

Bekijk hier het videoverslag van deze conferentie gehouden op 28 januari 2019 in het Hodshon Huis.

Met Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter IMISCOE, en Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en lid van de WRR.

En lees hieronder het schriftelijk verslag van de conferentie:

Jan Brouwer Conferentie over Samenleving en Migratie: het gaat al lang niet meer over Turken en Marokkanen

Het Nederlandse integratiebeleid is aan herziening toe. Tweederde van alle migranten komt tegenwoordig uit andere landen dan traditionele migratielanden als Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen. Sterker nog, Turkije en Marokko hebben inmiddels een negatief migratiesaldo. En een steeds diversere samenleving eist een ander beleid om de samenhang in de samenleving in stand te houden. Dat bleek bij de Jan Brouwer Conferentie van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De aula van het Hodshonhuis was tot de laatste stoel bezet, niet in het minst vanwege de aanwezigheid van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Jan Brouwer Conferentie wordt georganiseerd door het gelijknamige fonds, gesticht door oud-president-directeur van Shell Jan Brouwer. Het Fonds wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat kan bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. De locatie matchte dit jaar wel heel goed met het thema, constateerde ook minister Koolmees: de betovergrootvader van Keetje Hodshon emigreerde immers als koopman vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland om zich hier permanent te vestigen.

Achterhaald beeld

Drie sprekers schotelden de aanwezigen een interessant programma voor, waarin menig toehoorder de ogen werd geopend. Zo telt Nederland maar liefst 223 verschillende nationaliteiten (bron: rapport Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) mei 2018). Die versnippering heeft vooral de afgelopen tien tot vijftien jaar plaatsgevonden. Nog maar één derde van de migranten in Nederland behoort tot de traditionele groepen van Turken en Marokkanen. Tweederde behoort tot die grote ‘restcategorie’.

“Beleidsmakers en de media hanteren een achterhaald beeld”, zegt Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde (UU) en verbonden aan de WRR.“Altijd maar weer die foto van iemand met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Terwijl steden en wijken steeds diverser worden.” De steden veranderen in meerderheids-minderheidssteden, dat wil zeggen dat geen énkele groep nog een meerderheid heeft: superdiversiteit. Amsterdam is daar hét voorbeeld van, vertelt hoogleraar Diversiteit en Onderwijs Maurice Crul (VU).

Wetenschappers drukken die diversiteit uit in de zogeheten Herfindahl-Hirschman-index (HHI). Die laat zien hoe groot de kans is dat als twee mensen elkaar tegenkomen in een wijk, stad of land een van hen een andere nationaliteit heeft. In de grote steden is dat al 70 procent. De meest homogene stad van Nederland is Urk, daar is de kans dat je iemand van andere herkomst tegenkomt 0,06 procent. In Nederland ligt het gemiddelde op 38 procent.

Sociale cohesie

Dat heeft gevolgen voor de sociale cohesie in een wijk, aldus Bovens. Uit onderzoek blijkt dat hoe diverser de woonomgeving, hoe minder bewoners zich er thuis voelen. “Ze trekken zich terug in hun schulp en durven de deur niet meer uit omdat ze bang zijn voor criminaliteit.” Crul bepleit daarom meer aandacht voor die nieuwe realiteit. In Amsterdam is nog maar een op de drie jongeren onder de 15 jaar van Nederlandse afkomst, inclusief migranten met Nederlandse ouders. “Kinderen van nieuwe migranten in Amsterdam Nieuw-West of Zuidoost zitten in klassen waar Nederlandse kinderen in de minderheid zijn. Zij integreren dus met andere migrantenkinderen. Dat is een andere dynamiek dan in de jaren '70 en '80.” In die nieuwe benadering moet ook aandacht zijn voor de kinderen van Nederlandse afkomst, die nu een ‘nieuwe minderheid’ vormen.

Die situatie wordt de komende jaren onderzocht in het Europese project Becoming A Minority (BAM). Daarbij kijken de onderzoekers naar de problemen, maar ook naar de kansen in meerderheids-minderheidssteden. Crul: “Voor mensen van Nederlandse afkomst is er ook iets te winnen. Het is belangrijk dat ze aansluiten bij nieuwe netwerken, want hun eigen Nederlandse netwerk wordt steeds kleiner. En mensen die in staat zijn om in die nieuwe netwerken te functioneren, hebben een voordeel. Iemand die dat kan, blijkt zich meer thuis en veiliger te voelen in die superdiverse stad.”

Samenredzaamheid

Het handhaven van samenhang wordt de grote uitdaging, zeggen zowel Bovens als Crul. De enige manier waarop dat kan, lijkt maatwerk. One size fits all werkt niet meer, omdat de situatie in elke gemeente anders is. “En dat is een behoorlijke opgave”, erkent Bovens. “Daarom moeten we ook nadenken over lichte inburgeringscursussen, bijvoorbeeld voor kennismigranten. Zij hebben geen inburgeringsplicht, maar voor die cohesie is het toch goed als iemand ze wegwijs maakt in Nederland.”

De vraag is hoe die nieuwe aanpak eruit gaat zien. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het duidelijk dat migratie tot een enorme polarisatie heeft geleid in het debat. Op straat, maar ook in de Tweede Kamer. “Ik zie hoe verlammend dit mechanisme werkt. Maar uiteindelijk schieten we onszelf met die ferme taal in de voet”, zei hij. Hoewel hij bewust geen integratienota schreef bij zijn aantreden, werkt hij aan een nieuw inburgeringsbeleid. “Dat is een van mijn topprioriteiten.” Volgens Koolmees is de kans en ruimte voor iedereen om mee te doen in de Nederlandse samenleving de sleutel tot individueel en collectief succes. Niet zelfredzaamheid (waarmee je tegen de ander zegt: zoek het zelf maar uit), maar samenredzaamheid is dan ook volgens Koolmees in ons aller belang.

Lees hier de speech van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees nog eens terug.

Nederlandse Data Science Prijzen 2019

Nederlandse Data Science Prijzen 2019

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Big Data Alliance stellen, samen met AIMMS, Elsevier, Lubbers De Jong, Oracle, ORTEC en de Universiteit van Amsterdam drie prijzen ter beschikking:

 

Startup - Anthony Fokker Prijs
De Anthony Fokker Prijs voor startups beloont ondernemingen die korter dan vijf jaar bestaan en op innovatieve wijze data science toepassen. 

 

Institutional - Hendrik Lorentz Prijs
De Hendrik Lorentz Prijs is bedoeld voor een organisatie binnen het bedrijfsleven of de overheid die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepast. 

 

Science - Gerrit van Dijk Prijs
De Gerrit van Dijk Prijs wordt uitgereikt aan een promovendus en wordt toegekend op basis van het ingezonden proefschrift.

 

Sluitingsdatum voor aanvragen is 15 april 2019.

Meer informatie en aanmelden: https://www.nederlandsedatascienceprijzen.nl/

Information in English: https://www.nederlandsedatascienceprijzen.nl/

Benoemingen 2019

Benoemingen 2019

Op 9 februari 2019 zijn 18 nieuwe directeuren, 20 nieuwe leden en 2 nieuwe buitenlandse leden benoemd.

Het bestuur heet hen van harte welkom.

Nieuwe directeuren

Benoemd op 9 februari 2019

 • Ir. J.N.K. (Jaap) Bierman, CEO HTM Personenvervoer NV

 • M.B.W. (Maurice) Brenninkmeijer, oud-voorzitter COFRA

 • Drs. A.A. (Arent) Fock MBA, CEO Foreman Capital

 • Drs. C.G. (Carolien) Gehrels, directeur Big Urban Clients program Arcadis

 • Drs. M. (Maaike) Groot, Manager Public Affairs East-West Seed

 • (Amito) Haarhuis MSc, directeur Rijksmuseum Boerhaave

 • (Eelco) Hoekstra MSc, CEO en voorzitter raad van bestuur Royal Vopak

 • Prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin, bestuurder/toezichthouder, hoogleraar Economics of Complexity and Uncertainty in Financial Markets and Financial Institutions Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. A.C.F.J. (Aerdt) Houben, directeur Financiële Markten DNB, hoogleraar Macro & International Economics Universiteit van Amsterdam

 • Drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts, secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken

 • Drs. ds. C. (Claartje) Kruijff, psycholoog, predikant Dominicusgemeente Amsterdam en Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

 • Drs. M.R. (Manon) Leijten, secretaris-generaal ministerie van Financiën

 • Drs. I. (Inge) Philips-Bryan, Partner Cyber Risk Services and Public Policy Leader Deloitte

 • Drs. D. (Daniel) Ropers, Chief Executive Officer Springer Nature

 • Drs. G.J. (Gita) Salden, CEO BNG Bank

 • Drs. R. (Ron) Teerlink, voorzitter raad van commissarissen Rabobank
 • Mr. drs. H.W.P.M.A. (Herna) Verhagen, CEO PostNL

 • Drs. A.P. (Arno) Visser, president College Algemene Rekenkamer

Nieuwe buitenlandse leden

Benoemd op 9 februari 2019

 • Prof. dr. J.W.H. (Jan) Konst, literatuurwetenschapper en hoogleraar Nederlandse literatuur Freie Universität Berlin

 • Prof. dr. M.W. (Michael) Kwakkelstein, directeur Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut Florence, hoogleraar beeldende kunst van de renaissance in Italië en de Nederlanden Universiteit Utrecht

Nieuwe leden

Benoemd op 9 februari 2019

 • Prof. dr. C.L.J. (Koen) Caminada, vice-decaan Faculteit Governance and Global Affairs, wetenschappelijk directeur/hoogleraar empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving Universiteit Leiden

 • Prof. dr. B. (Belle) Derks, hoogleraar Psychological perspectives on organisational behaviour within institutions Universiteit Utrecht, voorzitter De Jonge Akademie

 • Prof. dr. P.J.J. (Paul) van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie Tilburg University, bijzonder hoogleraar Augustijnse studies Vrije Universiteit Amsterdam, parttime hoogleraar theologie en economisch denken Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Prof. mr. dr. A. (Anna) Gerbrandy, hoogleraar mededingingsrecht Europa Institute of Utrecht University School of Law

 • Prof. dr. M.S. (Marc) Groenhuijsen, hoogleraar straf- en procesrecht Tilburg University, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem

 • Prof. dr. N. (Natali) Helberger, hoogleraar informatierecht Universiteit van Amsterdam

 • Prof. dr. P.E. (Petra) de Jongh, hoogleraar anorganische nanomaterialen Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. dr. techn h.c. M. (Marion) Koopmans DVM, hoofd afdeling virologie Erasmus MC

 • Prof. dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven, hoogleraar translationele medische oncologie, in het bijzonder gastrointestinale oncologie UvA/AMC
 • Prof. dr. M. (Monique) Laurent, hoogleraar combinatorische optimalisering Tilburg University, onderzoeker en MT-lid Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

 • Prof. dr. I.B. (Inger) Leemans, hoogleraar culturele geschiedenis en directeur VU Graduate School of Humanities

 • Prof. dr. A.S. (Ann-Sophie) Lehmann, hoogleraar moderne en hedendaagse kunst Rijksuniversiteit Groningen

 • Prof. dr. J. (John) van der Oost, hoogleraar microbiologie Wageningen University & Research

 • Prof. dr. R.W. (Robert) Sauerwein, hoogleraar medische parasitologie Radboud Universiteit Nijmegen

 • Prof. dr. ir. I. (Ionica) Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden

 • Prof. dr. ir. S. (Stefano) Stramigioli, hoogleraar advanced robotics Universiteit Twente

 • Prof. dr. D.R. (René) Veenstra, hoogleraar sociologie Rijksuniversiteit Groningen, directeur onderzoeksschool ICS

 • Prof. dr. ir. G.J.M. (Guus) Velders, hoogleraar luchtkwaliteit en klimaatinteracties Universiteit Utrecht, senior wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit en klimaatverandering RIVM

 • Prof. dr. R.A.M.J. (Ralph) Wijers, hoogleraar high-energy astrophysics Universiteit van Amsterdam, directeur Anton Pannekoek voor Sterrenkunde

 • Prof. dr. ir. P.H.N. (Peter) de With, hoogleraar Video Coding and Architectures Technische Universiteit Eindhoven