Dirk Jacob Veegens Prijs

Dirk Jacob Veegens Prijs

De Dirk Jacob Veegens Prijs is ingesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en wordt verleend ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland, en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd. In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn. De prijs wordt te rekenen van 1994 af om het jaar toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen na verkregen advies van een door de Maatschappij daartoe te benoemen commissie.

De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prijs wordt, in de geest van Veegens, uitgereikt aan onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

 

D.J. Veegens Prijs 2022 - Economische, politieke en/of sociale geschiedenis van Nederland

INSCHRIJVING GESLOTEN. De inschrijving voor de prijs is open van 1 november 2021 tot en met 13 januari 2022. Wilt u een kandidaat voordragen? Lees dan eerst de circulaire. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

Eerdere winnaars (nieuwe opzet)

2020 Dr. A.C. Hoetink

2018 Dr. A.F. Petterson

2016 Dr. J. Oddens

2014 Dr. P. Brandon

2012 Dr. L. Petram

2010 Dr. L.J. van Middelaar

2008 Dr. J.P. den Hertog

2006 Mr. W.J. Veraart

2004 Dr. M.J.M. Hoogenboom

2002 Dr. D. Bos

2000 Dr. R.A.M. Aerts

1998 Dr. R. Raben

1996 Dr. L.A.C.J. Lucassen

1994 Dr. H. te Velde

Eerdere winnaars (oude opzet)

1991 Drs. J.H. de Wilde

1990 Drs. H. Klemann

1989 Drs. B. Altena

1988 Drs. H. Henrichs

1987 Drs. E.G.E. van der Wall

1986 Drs. P. den Boer

1985 Drs. C.A. Davids

1984 Drs. J.W. Buisman

1983 Drs. J. Lucassen

1982 Drs. K. van Berkel

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek

De inschrijving voor de editie 2022 van deze prijs is gesloten. De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2022 wordt uitgereikt bij ICT.OPEN op 6/7 april 2022. 

Deze jaarlijkse prijs is bestemd voor een wetenschappelijk onderzoeker, met een wetenschappelijke leeftijd[1] van maximaal vijftien jaar, die vernieuwend onderzoek op zijn/haar naam heeft staan of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT, en is bedoeld als eerbetoon aan zijn/haar persoon en als promotie van het vakgebied ICT.

[1] Met de wetenschappelijke leeftijd wordt gedoeld op het aantal jaar na de promotie dat de voorgedragen onderzoeker actief wetenschappelijk onderzoek heeft uitgeoefend. Tijdelijke onderbrekingen in de wetenschappelijke carrière van de kandidaat dienen bij het bepalen van de wetenschappelijke leeftijd buiten beschouwing gelaten te worden.

Bij de selectie wordt meegewogen of de onderzoeker getoond heeft in staat te zijn de behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan het publiek duidelijk te maken.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro, vrij te besteden voor onderzoek in de ICT, een oorkonde en een sculptuur.

De aanbevelingen voor de prijs worden beoordeeld door een commissie van leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, deskundig op gebied van de ICT en aanverwante gebieden. Het bestuur van de Hollandsche Maatschappij kent de prijs toe.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

De prijs wordt beschikbaar gesteld door ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN), in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en werd in 2011 voor de eerste maal uitgereikt.

Prijswinnaars

2022 Dr. Jasmin Blanchette (VU) Interactieve en geautomatiseerde stellingbewijzers Juryrapport en verslag prijsuitreiking

2021 Dr. ir. Felliene Hermans (UL) Programmeren en "leren van programmeren" Juryrapport

2020 Dr. Pablo Cesar (UT) Human-centered multimedia systems. Juryrapport en verslag prijsuitreiking

2019 Prof. dr. Elmar Eisemann (TUD) Datavisualisatie

2018 Prof. dr. Joost Batenburg (CWI, UL) Tomografie

2017 Dr. Peter Schwabe (RUN) Ontwikkeling en implementatie van cryptografische algoritmes

2016 Dr. ir. Alexandru Iosup (TUD) Analyse van grootschalige parallelle en gedistribueerde systemen

2014 Dr. Birna van Riemsdijk (TUD) Norm-compliance: software concept SAEP (Socially Adaptive Electronic Partner)

2013 Dr. Marieke Huisman (UT) Formele methoden voor programmacorrectheid

2012 Dr. Cees Snoek (UvA) Onderzoek naar beeldzoekmachines

2011 Dr. Bettina Speckmann (TUE) Geografische Informatiesystemen

Kees Schouhamer Immink Prijs

Kees Schouhamer Immink Prijs

De inschrijving voor de editie 2022 van deze prijs is gesloten. De Kees Schouhamer Immink Prijs 2022 wordt uitgereikt bij ICT.OPEN op 6/7 april 2022.

De Kees Schouhamer Immink Prijs van € 10.000,- wordt met ingang van 2020 tweejaarlijks beschikbaar gesteld ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de technische computerkunde en telecommunicatie in brede zin. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor een onderzoeker die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar geleden is gepromoveerd aan een Nederlandse instelling van onderwijs en/of onderzoek.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

Prijswinnaar 2020

Dr. ir. R.M. (Roland) van Rijswijk-Deij voor zijn proefschrift "Improving DNS Security: A Measurement-Based Approach" (Universiteit Twente, juni 2017). Juryrapport Kees Schouhamer Immink Prijs 2020

De Prijs is mogelijk gemaakt door een schenking van
Prof. dr. dr.h.c. ir. K.A. Schouhamer Immink,
em. hoogleraar informatie theorie aan de Universiteit Essen-Duisburg,
president van Turing Machines BV Rotterdam
en lid van de KHMW.

Brouwer Vertrouwensprijs

Brouwer Vertrouwensprijs

Voor deze prijs van 100.000 euro is de KHMW op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Het is voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden, via het formulier op de webpagina van de prijs.

De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) beoogt al sinds 1752 een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Met de Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat bewezen succesvol bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen in Nederland. De prijs beoogt de winnaar(s) in staat te stellen hun initiatief sneller en grootschaliger verder te kunnen brengen. Het prijswinnende initiatief moet wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.
Het is de vijfde keer dat de Brouwer Vertrouwensprijs uitgereikt zal worden. 

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJFFORMULIER

 

Jong Talent Prijzen / Young Talent Awards

Jong Talent Prijzen / Young Talent Awards

DE INSCHRIJVING VOOR DE JONG TALENT PRIJZEN 2021 IS GESLOTEN.

THE CALL FOR THE YOUNG TALENT AWARDS 2021 IS CLOSED.

 

Jong Talent Prijzen - informatie in het Nederlands

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken: 

AFSTUDEERPRIJZEN, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs:
KNVI/KIVI Scriptieprijzen voor Informatica en Informatiekunde (€ 3.000, twee 2e prijzen van € 1.000)
Tata Steel Afstudeerprijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000)
Pfizer Prijzen voor Life Sciences (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 3.000)
Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions (€ 3.000)
Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Health Care (€ 3.000)
East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.000)
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000)
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)
De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.000)
Enza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie (€ 3.000)

AANMOEDIGINGSPRIJZEN, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 56 prijzen van elk € 500, in de studierichtingen:
Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC
Natuurkunde en technische natuurkunde: 8 prijzen. Sponsor: Stichting Physica
Scheikunde: 6 prijzen. Sponsor: Shell
Informatica & technische informatica: 9 prijzen. Sponsor: KNVI/KIVI
Technology for Healthcare Solutions (voor studenten Biomedische technologie): 2 prijzen. Sponsor: Philips
Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: VNCI
Werktuigbouwkunde en materiaalkunde: 3 prijzen. Sponsor: Canon
Civiele en maritieme techniek: 3 prijzen. Sponsor: Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijker Fonds
Lucht- en ruimtevaarttechniek: 2 prijzen. Sponsor: KHMW
Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP
Biologie: 7 prijzen. Sponsor: Enza Zaden

 

Young Talent Awards - Information in English

The Holland Society Young Talents Awards are yearly awarded for students in science and technology:

GRADUATION AWARDS for exceptional achievements (master theses/research reports) at a Dutch institution of academic education: 
KNVI/KIVI Thesis Prizes for Informatics and Information Science (€ 3,000, two 2nd prizes of each € 1,000)
Tata Steel Graduation Award for Mechanical Engineering and Materials Science (€ 5,000)
Pfizer Awards for Life Sciences (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Graduation Award for Chemistry and Process Technology (€ 3,000)
Philips Graduation Award for Technology for Healthcare Solutions (€ 3,000)
Philips Graduation Award for Data Science and Artificial Intelligence in Health Care (€ 3,000)
East-West Seed Graduation Award for Plant Sciences (€ 5,000)
ASML Graduation Award for Mathematics (€ 5,000)
Shell Graduation Awards for Physics (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Lorentz Graduation Award for Theoretical Physics (€ 3,000)
De Zeeuw-Van Dishoeck Graduation Award for Astronomy (€ 3,000)
Enza Zaden Award for Biology (€ 3,000)

INCENTIVE AWARDS for the best grades achieved in the first year at a Dutch institution for academic education, 56 prizes of each € 500:
Mathematics and technical mathematics: 9 prizes, provided by ORTEC
Physics and technical physics: 8 prizes, provided by Stichting Physica
Chemistry: 6 prizes, provided by Shell
Informatics and technical informatics: 9 prizes, provided by KNVI/KIVI
Technology for Healthcare Solutions (for students Biomedical Technology): 2 prizes, provided by Philips
Chemical Engineering: 3 prizes, provided by VNCI
Mechanical Engineering and Materials Science: 3 prizes, provided by Canon
Civil and Marine Engineering: 3 prizes, provided by Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijkers Fonds
Aerospace: 2 prizes, provided by KHMW
Pharmacy or (bio)pharmaceutical sciences: 4 prizes, provided by KNMP
Biology: 7 prizes, provided by Enza Zaden

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2021 klik hier.

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2020 klik hier.

 

Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf sponsort met ingang van 2021 de Jong Talent Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie en daarvoor van 2015-2020 de Aanmoedigingsprijzen Chemische Technologie voor eerstejaarsstudenten.
Marlies van Wijhe, directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf uit Zwolle, vindt de prijzen een goede manier om jongeren te stimuleren mooie dingen uit hun vak te halen, ‘mede door hun enthousiasme komen er oplossingen voor problemen van nu en morgen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie en duurzaamheid’.
Ze heeft zelf ervaren hoe belangrijk een prijs kan zijn. In 2010 werd Marlies uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. ‘Dat heeft ontzettend veel deuren geopend en mij de kans gegeven veel publiciteit voor het bedrijf te genereren. Het werd een ontzettend intensief jaar, maar ook echt een omslagjaar voor Van Wijhe Verf: we stonden daarna nog nadrukkelijker op de kaart als een serieuze speler in de verfbranche.’

Voor het volledig interview met Marlies van Wijhe in het KHMW jaarverslag 2020 klik hier.

 

East-West Seed

Zaadveredelingsbedrijf East-West Seed sponsort sinds vier jaar de Jong Talent Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen van 5.000 euro. Maaike Groot, manager public affairs, zorgt dat ze zelf elk jaar de prijs uit kan reiken. ‘Toen de KHMW ons benaderde vonden we het meteen een goed idee. Het past in ons streven de zichtbaarheid van het vak en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Extra leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat je door die jonge talenten ook het contact met de wetenschappers kunt aanhalen.’
East-West Seed is 37 jaar geleden opgericht door Simon Groot uit Enkhuizen, de vader van Maaike. ‘Hij behoort tot de zesde generatie van een familie van Westfriese zaadboeren, de regio die de bakermat is van de (internationale) groentenzaadveredeling. Hij richtte zijn eigen bedrijf op, omdat hij zag dat boeren in tropische landen in Zuidoost-Azië werkten met slechte kwaliteit groentenzaden van slechte kwaliteit. Met zijn westerse kennis wilde hij hen helpen hun zaden te optimaliseren zodat de opbrengsten zouden toenemen.’

Lees het volledig interview met Maaike Groot in het KHMW jaarverslag 2018 op p.71.

 

ASML

ASML sponsort de Jong Talent Afstudeerprijs sinds 2013. John Koster, directeur Software Development & Engineering bij ASML:
‘Wiskunde is belangrijk voor ons. Het is de taal van de engineer. Met behulp van wiskunde zijn we in staat complexe vraagstukken te beschrijven en die gaan we hier altijd met meerdere mensen te lijf. Daarvoor hebben we steeds ingewikkeldere wiskundige algoritmes
nodig, want nauwkeurigheid in onze producten is extreem belangrijk. De invloed van het vak wordt steeds gewichtiger.’
‘Hoe leuk is het als je door je te verbinden aan deze prijs in contact komt met mensen die wiskunde ook leuk vinden en  doorzettingsvermogen tonen om het vak onder de knie te krijgen? Wie plezier beleeft aan wiskundige vraagstukken en er energie van krijgt om wiskunde een praktische toepassing te geven, is bij ons op de goede plek. Als lid van onze ontwikkelteams werk je zo aan de essentiële bouwstenen voor onze machines.’

Lees het volledig interview met John Koster in het KHMW jaarverslag 2017 op p.52.

 

Philips

Philips is sinds 2012 de vaste sponsor van twee Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor biomedische technologie. In 2016 zijn daar twee Jong Talent Afstudeerprijzen bijgekomen: de Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie en de Philips Afstudeerprijs Data Science in Health Care. Hans Hofstraat, vice president bij Philips Research en actief als innovation program manager en lid van de Healthcare Program Board bij Philips, is vanaf het begin bij de sponsoring betrokken. ‘Ons bedrijf draait om goede medewerkers. Voor onze research-afdeling rekruteren wij elk jaar een groot aantal nieuwe medewerkers. Voor veel jonge medewerkers begint hun loopbaan bij ons bij Philips Research. Dan helpt het als je je netwerk jonge talenten in de academia actief onderhoudt. Eén van de manieren waarop we dit doen is door goede prestaties te belonen. Dat is de reden dat we sinds dit jaar ook afstudeerprijzen sponsoren.’

Lees het volledig interview met Hans Hofstraat in het KHMW jaarverslag 2016 op p.61.

 

De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds

Het echtpaar Ewine van Dishoeck en Tim de Zeeuw hebben bij de Hollandsche Maatschappij sinds 2014 een fonds op naam dat in vijf jaar is aangegroeid tot 150.000 euro. Daaruit wordt jaarlijks de Jong Talent De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde gefinancierd. Het echtpaar heeft het fonds opgericht, omdat het al een tijdje naar een manier zocht om het vak sterrenkunde verder te stimuleren. Van Dishoeck: "Daaruit vloeide de gedachte voort dat we dan juist bij de basis moesten beginnen: studenten die al voor sterrenkunde kozen en die we zo steunen verder te gaan in het vak of elders in de maatschappij."

Prof. dr. E.W. (Ewine) van Dishoeck is hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden. Ze doet momenteel onderzoek naar moleculen in de ruimte, waarbij ze zich richt op water en de waterkringloop in de ruimte. Ze doet ook onderzoek naar de fysica van de ijskoude, ijle gaswolken tussen de sterren die zich in de buurt van ons eigen zonnestelsel bevinden. Van Dishoeck won vele prijzen en onderscheidingen, waaronder de Spinozapremie, de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland. Ze deed onderzoek en doceerde aan Harvard University,Princeton University en het California Institute of Technology.

Prof. dr. P.T. (Tim) de Zeeuw is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en directeur-generaal van ESO, de Europese sterrenkundige organisatie. Eerder werkte hij onder meer aan het Institute for Advanced Study in Princeton en aan het California Institute of Technology in Pasadena. Zijn onderzoek richt zich op de structuur en dynamica van sterrenstelsels, inclusief de Melkweg. Zijn werk werd onder meer onderscheiden met de Descartes-Huygens Prijs (2001) en verschillende eredoctoraten. Grappig weetje is nog dat De Zeeuw en Van Dishoeck op dezelfde dag zijn gepromoveerd.

Lees het volledig interview met beide astronomen in het KHMW Jaarverslag 2016 op p.51.

 

Pfizer

Wetenschap ligt aan de basis van ons bedrijf. En net als de mensen die in aanmerking komen voor de Pfizerprijs zit innoveren en het zoeken naar baanbrekende ideeën in ons bloed.” Aan het woord is Jan Willem de Heer, manager Communications bij Pfizer Nederland. Het bedrijf is sinds 2011 sponsor van de Pfizer Prijs voor Life Sciences, een van de Jong Talentprijzen die de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks uitreikt.
De prijswinnaar van de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2015 is Dorien Maas. Ze heeft de onderscheiding gekregen voor haar onderzoek hoe schizofrenie in de toekomst beter behandeld zou kunnen worden. Dat deed ze bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Die ontdekking kan aan de basis staan van een betere behandeling van schizofrenie in de toekomst. De medische afdeling van Pfizer Nederland is onder de indruk van haar basale onderzoek. 

Lees het volledig interview met Jan Willem de Heer in het KHMW jaarverslag 2015 op p.56.