Benoemingen van leden

Jaarlijks worden er in februari nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke leden benoemd.

Adviescommissies benoemingen

Vijf adviescommissies adviseren het bestuur van de KHMW inzake benoemingen. De commissies bestaan uit 2 of 3 leden van de KHMW en worden voorgezeten door een bestuurslid. De leden van de commissies worden jaarlijks (her)benoemd bij de Algemene Vergadering in mei.

De samenstelling van deze commissies is als volgt:

Commissie inzake de benoemingen van maatschappelijke leden - ondernemingen en vrije beroepen: Mr. E. (Lard) Friese, CEO Aegon, oud-Chairman Executive Board & CEO NN Group N.V., Jkvr. D.E. (Dorothee) van Vredenburch, executive partner en lid management board De Brauw Blackstone Westbroek, voorzitter bestuur Stichting Koninklijk Concertgebouworkest en Drs. M.L. (Marlies) van Wijhe, algemeen directeur Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. Voorzitter: Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van maatschappelijke leden - non-profit sector: Drs. J.C. (Joris) Luyendijk, zelfstandig schrijver, Mr. B.B. (Bernt) Schneiders, directeur VSBfonds, oud-burgemeester van Haarlem en Mr. S.M. (Susi) Zijderveld, extern bestuurslid Pels Rijcken, commissaris NIBC Bank N.V., bestuurslid Concertgebouw Fonds, bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei, vml. lid raad van bestuur NS. Voorzitter: Drs. I.C (Inge) Bryan, bestuurslid KHMW. 

Commissie inzake de benoemingen van leden uit de regio Kennemerland: Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell, bestuurslid KHMW. Voorzitter: Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, bestuurslid/ondervoorzitter KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van wetenschappelijke leden - alfa/gamma: Prof. dr. J.E.J. (Corien) Prins, voorzitter WRR, hoogleraar recht en informatisering Tilburg University en Prof. dr. R. (René) van Woudenberg, hoogleraar kentheorie en ontologie Vrije Universiteit Amsterdam. Voorzitter: Prof. dr. W.B. (Wim) Drees, bestuurslid/secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van wetenschappelijke leden - bèta/medisch: Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends, decaan faculteit bètawetenschappen Universiteit Utrecht, oud-hoogleraar biokatalyse en organische chemie Technische Universiteit Delft en Prof. dr. J.N. (Joost) Kok, decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Universiteit Twente. Voorzitter: Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, bestuurslid/secretaris natuur- en medische wetenschappen KHMW.

Wilt u iemand voordragen als maatschappelijk of wetenschappelijk lid?

Voordrachten voor nieuwe leden kunnen uitsluitend worden gedaan door twee of meer leden van de KHMW gezamenlijk.

Maatschappelijke leden kunnen zowel een voordracht voor een maatschappelijk lid als voor een wetenschappelijk lid indienen. Wetenschappelijke leden kunnen zowel een voordracht voor een wetenschappelijk lid als voor een maatschappelijk lid indienen.

U kunt het gehele jaar voordrachten indienen, bij het secretariaat van de KHMW, via: secretaris@khmw.nl

Een voordracht bevat een motivatie en het CV van de kandidaat of een korte beschrijving van diens loopbaan en interesses, incl. contactgegevens. Het is in principe de bedoeling dat kandidaten niet weten dat ze zijn voorgedragen.

Gelieve alvorens een voordracht in te dienen de nadere aanwijzingen hieronder door te nemen.

Van leden wordt verwacht dat zij in principe tijd willen vrijmaken om met enige regelmaat deel te nemen aan onze bijeenkomsten.

In het maatschappelijke ledenbestand wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van interessante bedrijven en belangrijke organisaties. Van nieuwe maatschappelijke leden wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor (de beoefening van) wetenschap, geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de KHMW en bereid zijn hier iets aan bij te dragen. Wij willen u vragen in de voordracht kort aan te geven welke relatie uw kandidaat met de wetenschap heeft, of hoe de belangstelling van uw kandidaat voor de wetenschap gestalte krijgt. Hoewel maatschappelijke leden vaak al een gevestigde reputatie hebben willen we ook jong talent identificeren.

Van nieuwe wetenschappelijke leden wordt verwacht dat zij bijv. bereid zijn een jurylidmaatschap te vervullen of een voordracht te houden. In bijgevoegd document vindt u een handleiding voor het doen van een voordracht voor een nieuw wetenschappelijk lid, met daarin een overzicht van de bij voorkeur aan te leveren gegevens. Wij hebben er alle begrip voor als u niet beschikt over alle gevraagde gegevens van de kandidaat. HANDLEIDING VOORDRACHT NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE LEDEN KHMW

Van buitenlandse leden wordt verwacht dat zij van tijd tot tijd Nederland aandoen en dan gelegenheid vinden een bijeenkomst van de KHMW bij te wonen. Het gaat hierbij om Nederlanders die in het buitenland wonen en werken.
Kandidaten die niet ouder zijn dan 60 jaar hebben in beginsel de voorkeur. De man/vrouw balans en de regionale herkomst (Haarlem en omstreken) verdienen aandacht.

Tijdsplanning

Voordrachten kunnen het hele jaar door worden ingediend. Daarnaast gaat er eind augustus/begin september een oproep uit naar alle leden om voordrachten in te dienen. 

Voordrachten die voor eind september worden ingediend worden meegenomen in de volgende benoemingsronde in februari. De commissies beoordelen de nominaties elk jaar in november/december en brengen hun advies uit aan het bestuur. De door het bestuur goedgekeurde lijst met kandidaat-leden wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan leden bij de Winterlezing in februari, waar de benoemingen plaatsvinden.

Voordrachten die niet zijn gehonoreerd blijven in portefeuille, tenzij anders wordt bericht.

Lezingenprogrammma Diligentia

De belangrijkste activiteit van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' is een jaarlijkse lezingencyclus op het gebied van natuurwetenschappen: 15 lezingen in Theater Diligentia aan de Lange Voorhout in Den Haag, over natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde, door vooraanstaande wetenschappers op maandagavonden van 20:00 - 21:15 uur. De lezingen worden gestreamd via de website van Diligentia. PROGRAMMA
Op de website van Diligentia vindt u een lezingenarchief met inmiddels ruim 60 video's en 1700 titels.