Benoemingen van directeuren en leden

Jaarlijks worden er nieuwe directeuren en (buitenlandse) leden benoemd bij de Winterlezing in februari.

Adviescommissies benoemingen

Vijf adviescommissies adviseren het bestuur van de KHMW inzake benoemingen. De commissies bestaan uit 2 of 3 directeuren of leden van de KHMW en worden voorgezeten door een bestuurslid of wetenschappelijk secretaris. De leden van de commissies worden jaarlijks (her)benoemd bij de Algemene Vergadering in mei.

De samenstelling van deze commissies is als volgt:

Commissie inzake de benoemingen van directeuren ondernemingen en vrije beroepen: Drs. Chr.P. (Chris) Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken, Mr. M.T.H. (Marry) de Gaay Fortman, partner Houthoff Buruma en Mr. A. (Thony) Ruys, oud-voorzitter raad van bestuur Heineken N.V.. Voorzitter: Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, bestuurslid en penningmeester KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van directeuren non-profit sector: Dr. A. (Adriana) Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds, Drs. D.M. (Dick) Sluimers, oud-voorzitter raad van bestuur APG Groep en Mr. P.W. (Pim) Waldeck, oud-ambassadeur te Londen, oud-grootmeester-honorair van H.M. Koningin Beatrix. Voorzitter: Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, bestuurslid en ondervoorzitter KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van directeuren/leden uit de regio Kennemerland: Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra, hoogleraar empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, Mr. B.B. (Bernt) Schneiders, directeur VSBfonds, oud-burgemeester van Haarlem en Mr. C.G.A. (Cees) van Wijk, oud-bestuurslid der Maatschappij, eigenaar Gottmer Uitgeversgroep b.v.. Voorzitter: Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van alfa/gamma-leden: Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, hoogleraar empirische en Nederlandse politicologie Universiteit Leiden en Prof. dr. C.H.M. (Caroline) Kroon, hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit, directeur College of Humanities Universiteit van Amsterdam. Voorzitter: Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van bèta-leden: Prof. dr. ir. W. (Wim) van Saarloos, directeur transitie NWO en Prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische Universiteit Delft. Voorzitter: Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.

Wilt u iemand voordragen als directeur of lid?

Voordrachten voor nieuwe directeuren of leden kunnen uitsluitend worden gedaan door twee of meer directeuren en/of leden van de KHMW gezamenlijk.

Directeuren kunnen zowel een voordracht voor een directeur als voor een lid indienen. Leden kunnen zowel een voordracht voor een lid als voor een directeur indienen.

U kunt het gehele jaar, per e-mail, voordrachten indienen, bij het secretariaat van de KHMW

Een voordracht bevat een motivatie en het CV van de kandidaat / of een korte beschrijving van diens loopbaan en interesses. Het is in principe de bedoeling dat kandidaten niet weten dat ze zijn voorgedragen.

Enige aanwijzingen:

Van directeuren én leden wordt verwacht dat zij in principe tijd willen vrijmaken om met enige regelmaat deel te nemen aan onze bijeenkomsten. In het directeurenbestand wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van interessante bedrijven en belangrijke organisaties. Van nieuwe directeuren wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor (de beoefening van) wetenschap. Wij willen u vragen in de voordracht kort te aan te geven welke relatie uw kandidaat met de wetenschap heeft, of hoe de belangstelling van uw kandidaat voor de wetenschap gestalte krijgt. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij bijv. bereid zijn een jurylidmaatschap te vervullen of een voordracht te houden. Van buitenlandse leden wordt verwacht dat zij van tijd tot tijd Nederland aandoen en dan gelegenheid vinden een bijeenkomst van de KHMW bij te wonen. Het gaat hierbij om Nederlanders die in het buitenland wonen en werken.

Tijdsplanning

Voordrachten kunnen het hele jaar door worden ingediend. Daarnaast gaat er half oktober een oproep uit naar alle directeuren en leden om voordrachten in te dienen.

Voordrachten die voor eind oktober worden ingediend worden meegenomen in de volgende benoemingsronde in februari. De commissies beoordelen de nominaties elk jaar in november/december en brengen hun advies uit aan het bestuur. De door het bestuur goedgekeurde lijst met kandidaat-directeuren en -leden wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan directeuren en leden bij de Winterlezing in februari, waar de benoemingen plaatsvinden.

Voordrachten die niet zijn gehonoreerd blijven in portefeuille, tenzij anders wordt bericht.

Spotlight op de Prijsvraag "Vul de hiaten in het leven van Keetje"

Met deze prijsvraag roept de KHMW op een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon. De tekst - in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook - mag maximaal 4000 woorden beslaan.  KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet vormen de jury. Gebruik uw fantasie! De prijs is een modern geschilderd portret van Keetje. Meer weten?