Benoemingen van directeuren en leden

Jaarlijks worden er nieuwe directeuren en (buitenlandse) leden benoemd bij de Winterlezing in februari.

Adviescommissies benoemingen

Vijf adviescommissies adviseren het bestuur van de KHMW inzake benoemingen. De commissies bestaan uit 2 of 3 directeuren of leden van de KHMW en worden voorgezeten door een bestuurslid of wetenschappelijk secretaris. De leden van de commissies worden jaarlijks (her)benoemd bij de Algemene Vergadering in mei.

De samenstelling van deze commissies is als volgt:

Commissie inzake de benoemingen van directeuren ondernemingen en vrije beroepen: Mr. E. (Lard) Friese, CEO Aegon, oud-Chairman Executive Board & CEO NN Group N.V., Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht en Jkvr. D.E. (Dorothee) van Vredenburch, executive partner en lid management board De Brauw Blackstone Westbroek, voorzitter bestuur Stichting Koninklijk Concertgebouworkest. Voorzitter: Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van directeuren non-profit sector: Mr. B.B. (Bernt) Schneiders, directeur VSBfonds, oud-burgemeester van Haarlem en Mr. S.M. (Susi) Zijderveld, extern bestuurslid Pels Rijcken, commissaris NIBC Bank N.V., bestuurslid Concertgebouw Fonds, bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei, vml. lid raad van bestuur NS. Voorzitter: Drs. I.C (Inge) Bryan, bestuurslid KHMW. 

Commissie inzake de benoemingen van directeuren/leden uit de regio Kennemerland: Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell, bestuurslid KHMW. Voorzitter: Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van alfa/gamma-leden: Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck, oud-president KNAW, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht en Prof. dr. R. (René) van Woudenberg, hoogleraar kentheorie en ontologie Vrije Universiteit Amsterdam. Voorzitter: Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van bèta-leden: Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends, decaan faculteit bètawetenschappen Universiteit Utrecht, oud-hoogleraar biokatalyse en organische chemie Technische Universiteit Delft en Prof. dr. M. (Marianne) Joëls, decaan geneeskunde en lid raad van bestuur UMC Groningen, oud-hoogleraar neurowetenschappen UMC Utrecht/Universiteit Utrecht. Voorzitter: Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.

Wilt u iemand voordragen als directeur of lid?

Voordrachten voor nieuwe directeuren of leden kunnen uitsluitend worden gedaan door twee of meer directeuren en/of leden van de KHMW gezamenlijk.

Directeuren kunnen zowel een voordracht voor een directeur als voor een lid indienen. Leden kunnen zowel een voordracht voor een lid als voor een directeur indienen.

U kunt het gehele jaar voordrachten indienen, bij het secretariaat van de KHMW, via: secretaris@khmw.nl

Een voordracht bevat een motivatie en het CV van de kandidaat of een korte beschrijving van diens loopbaan en interesses, incl. contactgegevens. Het is in principe de bedoeling dat kandidaten niet weten dat ze zijn voorgedragen.

Gelieve alvorens een voordracht in te dienen de nadere aanwijzingen hieronder door te nemen.

Van directeuren en leden wordt verwacht dat zij in principe tijd willen vrijmaken om met enige regelmaat deel te nemen aan onze bijeenkomsten. In het directeurenbestand wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van interessante bedrijven en belangrijke organisaties.

Van nieuwe directeuren wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor (de beoefening van) wetenschap, geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de KHMW en bereid zijn hier iets aan bij te dragen. Wij willen u vragen in de voordracht kort aan te geven welke relatie uw kandidaat met de wetenschap heeft, of hoe de belangstelling van uw kandidaat voor de wetenschap gestalte krijgt. Hoewel directeuren vaak al een gevestigde reputatie hebben willen we ook jong talent identificeren.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij bijv. bereid zijn een jurylidmaatschap te vervullen of een voordracht te houden. In bijgevoegd document vindt u een handleiding voor het doen van een voordracht voor een nieuw lid, met daarin een overzicht van de bij voorkeur aan te leveren gegevens. Wij hebben er alle begrip voor als u niet beschikt over alle gevraagde gegevens van de kandidaat. HANDLEIDING VOORDRACHT NIEUWE LEDEN KHMW

Van buitenlandse leden wordt verwacht dat zij van tijd tot tijd Nederland aandoen en dan gelegenheid vinden een bijeenkomst van de KHMW bij te wonen. Het gaat hierbij om Nederlanders die in het buitenland wonen en werken.
Kandidaten die niet ouder zijn dan 60 jaar hebben in beginsel de voorkeur. De man/vrouw balans en de regionale herkomst (Haarlem en omstreken) verdienen aandacht.

Tijdsplanning

Voordrachten kunnen het hele jaar door worden ingediend. Daarnaast gaat er eind augustus/begin september een oproep uit naar alle directeuren en leden om voordrachten in te dienen. 

Voordrachten die voor eind september worden ingediend worden meegenomen in de volgende benoemingsronde in februari. Voor de benoemingen 2023 is de deadline voor het doen van voordrachten vastgesteld op 7 oktober 2022. De commissies beoordelen de nominaties elk jaar in november/december en brengen hun advies uit aan het bestuur. De door het bestuur goedgekeurde lijst met kandidaat-directeuren en -leden wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan directeuren en leden bij de Winterlezing in februari, waar de benoemingen plaatsvinden.

Voordrachten die niet zijn gehonoreerd blijven in portefeuille, tenzij anders wordt bericht.

Paradisolezingen 2022

Eén van de meest besproken vraagstukken van deze tijd is hoe de wereld van morgen eruit ziet. Om het allerkleinste, het allergrootste en alles wat daartussen zit te begrijpen en verklaren, maakt de natuurwetenschap gebruik van modellen. Met behulp van die modellen kunnen theoretische voorspellingen experimenteel worden getoetst en worden onbereikbare dimensies tastbaar. Onder de titel ‘De voorspelling’ tonen acht topwetenschappers in de Paradisolezingen 2022 hoe uiteenlopende modellen de wereld van morgen vormgeven en dichterbij brengen. Zij laten zich inspireren door de natuur, natuurlijke eigenschappen en het brein. Ze nemen ons mee naar de toekomst, het verre verleden en over de rand van een zwart gat. MEER INFORMATIE & PROGRAMMA