Benoemingen van directeuren en leden

Jaarlijks worden er nieuwe directeuren en (buitenlandse) leden benoemd bij de Winterlezing in februari.

Adviescommissies benoemingen

Vijf adviescommissies adviseren het bestuur van de KHMW inzake benoemingen. De commissies bestaan uit 2 of 3 directeuren of leden van de KHMW en worden voorgezeten door een bestuurslid of wetenschappelijk secretaris. De leden van de commissies worden jaarlijks (her)benoemd bij de Algemene Vergadering in mei.

De samenstelling van deze commissies is als volgt:

Commissie inzake de benoemingen van directeuren ondernemingen en vrije beroepen: Drs. Chr.P. (Chris) Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken, A.D. (Dick) Boer, oud-president en CEO Royal Ahold Delhaize en Dr. R.R. (René) Kuijten, managing partner LSP-Life Sciences Partners, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, penningmeester Vereniging Rembrandt, voorzitter Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis/AMC. Voorzitter: Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van directeuren non-profit sector: Drs. C. (Chris) Breedveld, directeur Kabinet van de Koning en Drs. M. (Marjan) Scharloo, directeur Teylers Museum. Voorzitter: Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van directeuren/leden uit de regio Kennemerland: Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra, hoogleraar empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, Mr. B.B. (Bernt) Schneiders, directeur VSBfonds, oud-burgemeester van Haarlem en Mr. C.G.A. (Cees) van Wijk, oud-bestuurslid der Maatschappij, eigenaar Gottmer Uitgeversgroep b.v. Voorzitter: Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van alfa/gamma-leden: Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck, oud-president KNAW, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht en Prof. dr. M.P. (Maarten Pieter) Schinkel, hoogleraar mededingingseconomie en regulering Universiteit van Amsterdam. Voorzitter: Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van bèta-leden: Prof. dr. M. (Marianne) Joëls, decaan geneeskunde en lid raad van bestuur UMC Groningen, oud-hoogleraar neurowetenschappen UMC Utrecht/Universiteit Utrecht en Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen, voorzitter raad van bestuur NWO, persoonlijk hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Voorzitter: Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.

Wilt u iemand voordragen als directeur of lid?

Voordrachten voor nieuwe directeuren of leden kunnen uitsluitend worden gedaan door twee of meer directeuren en/of leden van de KHMW gezamenlijk.

Directeuren kunnen zowel een voordracht voor een directeur als voor een lid indienen. Leden kunnen zowel een voordracht voor een lid als voor een directeur indienen.

U kunt het gehele jaar, per e-mail, voordrachten indienen, bij het secretariaat van de KHMW.

Een voordracht bevat een motivatie en het CV van de kandidaat / of een korte beschrijving van diens loopbaan en interesses. Het is in principe de bedoeling dat kandidaten niet weten dat ze zijn voorgedragen.

Enige aanwijzingen:

Van directeuren en leden wordt verwacht dat zij in principe tijd willen vrijmaken om met enige regelmaat deel te nemen aan onze bijeenkomsten. In het directeurenbestand wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van interessante bedrijven en belangrijke organisaties. Van nieuwe directeuren wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor (de beoefening van) wetenschap, geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de KHMW en bereid zijn hier iets aan bij te dragen. Wij willen u vragen in de voordracht kort te aan te geven welke relatie uw kandidaat met de wetenschap heeft, of hoe de belangstelling van uw kandidaat voor de wetenschap gestalte krijgt. Hoewel directeuren vaak al een gevestigde reputatie hebben willen we ook jong talent identificeren. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij bijv. bereid zijn een jurylidmaatschap te vervullen of een voordracht te houden. Van buitenlandse leden wordt verwacht dat zij van tijd tot tijd Nederland aandoen en dan gelegenheid vinden een bijeenkomst van de KHMW bij te wonen. Het gaat hierbij om Nederlanders die in het buitenland wonen en werken.
Kandidaten die niet ouder zijn dan 60 jaar hebben in beginsel de voorkeur. De man/vrouw balans en de regionale herkomst (Haarlem en omstreken) verdienen aandacht.

Tijdsplanning

Voordrachten kunnen het hele jaar door worden ingediend. Daarnaast gaat er in de tweede helft van september een oproep uit naar alle directeuren en leden om voordrachten in te dienen.

Voordrachten die voor half oktober worden ingediend worden meegenomen in de volgende benoemingsronde in februari. De commissies beoordelen de nominaties elk jaar in november/december en brengen hun advies uit aan het bestuur. De door het bestuur goedgekeurde lijst met kandidaat-directeuren en -leden wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan directeuren en leden bij de Winterlezing in februari, waar de benoemingen plaatsvinden.

Voordrachten die niet zijn gehonoreerd blijven in portefeuille, tenzij anders wordt bericht.

Help de NDT met het vinden van experts


Diverse knelpunten en ongelijkheden in onze samenleving komen tijdens de coronacrisis extra duidelijk naar voren. Zo ook bij de middengroepen in Nederland. Het thema van de aankomende DenkTank 'een beter perspectief voor de middengroepen in Nederland' is dan ook uiterst relevant. “De burger in het middensegment moet doortrappen, of raakt anders achterop”, aldus Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkzaam voor de WRR. Als keynote spreker van de NDT Voorjaarsdag zette hij het alumninetwerk aan het denken en discussiëren. 
De NDT vormt momenteel een mooie en interessante coalitie van themapartners. Mocht u potentiële experts kennen die écht betrokken zouden moeten zijn bij de Nationale DenkTank 2020, mail dan naar a.debrouwer@nationale-denktank.nl