Benoemingen van directeuren en leden

Jaarlijks worden er nieuwe directeuren en (buitenlandse) leden benoemd bij de Winterlezing in februari.

Adviescommissies benoemingen

Vijf adviescommissies adviseren het bestuur van de KHMW inzake benoemingen. De commissies bestaan uit 2 of 3 directeuren of leden van de KHMW en worden voorgezeten door een bestuurslid of wetenschappelijk secretaris. De leden van de commissies worden jaarlijks (her)benoemd bij de Algemene Vergadering in mei.

De samenstelling van deze commissies is als volgt:

Commissie inzake de benoemingen van directeuren ondernemingen en vrije beroepen: Dr. R.R. (René) Kuijten, managing partner LSP-Life Sciences Partners, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, penningmeester Vereniging Rembrandt, voorzitter Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis/AMC, Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht en Jkvr. D.E. (Dorothee) van Vredenburch, executive partner en lid management board De Brauw Blackstone Westbroek, voorzitter bestuur Stichting Koninklijk Concertgebouworkest. Voorzitter: Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van directeuren non-profit sector: Mr. B.B. (Bernt) Schneiders, directeur VSBfonds, oud-burgemeester van Haarlem en Mr. S.M. (Susi) Zijderveld, extern bestuurslid Pels Rijcken, commissaris NIBC Bank N.V., bestuurslid Concertgebouw Fonds, bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei, vml. lid raad van bestuur NS. Voorzitter: Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW. 

Commissie inzake de benoemingen van directeuren/leden uit de regio Kennemerland: Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW en Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell, bestuurslid KHMW. Voorzitter: Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, bestuurslid KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van alfa/gamma-leden: Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck, oud-president KNAW, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht en (2e lid wordt benoemd in 2e helft 2021). Voorzitter: Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

Commissie inzake de benoemingen van bèta-leden: Prof. dr. M. (Marianne) Joëls, decaan geneeskunde en lid raad van bestuur UMC Groningen, oud-hoogleraar neurowetenschappen UMC Utrecht/Universiteit Utrecht en Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen, voorzitter raad van bestuur NWO, persoonlijk hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Voorzitter: Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.

Wilt u iemand voordragen als directeur of lid?

Voordrachten voor nieuwe directeuren of leden kunnen uitsluitend worden gedaan door twee of meer directeuren en/of leden van de KHMW gezamenlijk.

Directeuren kunnen zowel een voordracht voor een directeur als voor een lid indienen. Leden kunnen zowel een voordracht voor een lid als voor een directeur indienen.

U kunt het gehele jaar, per e-mail, voordrachten indienen, bij het secretariaat van de KHMW.

Een voordracht bevat een motivatie en het CV van de kandidaat / of een korte beschrijving van diens loopbaan en interesses. Het is in principe de bedoeling dat kandidaten niet weten dat ze zijn voorgedragen.

Enige aanwijzingen:

Van directeuren en leden wordt verwacht dat zij in principe tijd willen vrijmaken om met enige regelmaat deel te nemen aan onze bijeenkomsten. In het directeurenbestand wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van interessante bedrijven en belangrijke organisaties. Van nieuwe directeuren wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor (de beoefening van) wetenschap, geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de KHMW en bereid zijn hier iets aan bij te dragen. Wij willen u vragen in de voordracht kort te aan te geven welke relatie uw kandidaat met de wetenschap heeft, of hoe de belangstelling van uw kandidaat voor de wetenschap gestalte krijgt. Hoewel directeuren vaak al een gevestigde reputatie hebben willen we ook jong talent identificeren. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij bijv. bereid zijn een jurylidmaatschap te vervullen of een voordracht te houden. Van buitenlandse leden wordt verwacht dat zij van tijd tot tijd Nederland aandoen en dan gelegenheid vinden een bijeenkomst van de KHMW bij te wonen. Het gaat hierbij om Nederlanders die in het buitenland wonen en werken.
Kandidaten die niet ouder zijn dan 60 jaar hebben in beginsel de voorkeur. De man/vrouw balans en de regionale herkomst (Haarlem en omstreken) verdienen aandacht.

Tijdsplanning

Voordrachten kunnen het hele jaar door worden ingediend. Daarnaast gaat er eind augustus/begin september een oproep uit naar alle directeuren en leden om voordrachten in te dienen.

Voordrachten die voor eind september worden ingediend worden meegenomen in de volgende benoemingsronde in februari. De commissies beoordelen de nominaties elk jaar in november/december en brengen hun advies uit aan het bestuur. De door het bestuur goedgekeurde lijst met kandidaat-directeuren en -leden wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan directeuren en leden bij de Winterlezing in februari, waar de benoemingen plaatsvinden.

Voordrachten die niet zijn gehonoreerd blijven in portefeuille, tenzij anders wordt bericht.

Irispenning voor Wetenschaps- communicatie


Drie wetenschapsmusea – NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum – hebben in 2019 een prijs in het leven geroepen die excellente wetenschapscommunicatie bekroont: de Irispenning. Doelstelling is het stimuleren van originele en effectieve vormen van wetenschapscommunicatie. De prijs van € 10.000,- wordt jaarlijks uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de KHMW. In 2020 werd de prijs voor de 2e keer uitgereikt, en toegekend aan Lowlands Science. Meer