Doelstelling

De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Deze doelstelling past zeker ook in deze tijd van steeds meer resultaten uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel ontwikkelt en ingewikkelde vraagstukken genereert.

Geschiedenis

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland, werd op initiatief van een zevental vooraanstaande burgers van Haarlem als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel ‘het bevorderen van de wetenschap’ in de ruimste zin. Aanvankelijk was de belangrijkste activiteit het uitschrijven en honoreren van prijsvragen inzake actuele wetenschappelijke vraagstukken. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Huis Hodshon, Spaarne 17, te Haarlem, recht tegenover haar goede buur Teylers Museum. Het predikaat Koninklijk werd verleend ter gelegenheid van haar 250-jarig bestaan in 2002.

Structuur

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent vanouds een tweeledige structuur: enerzijds een college van besturende en in de wetenschap geïnteresseerden (directeuren genaamd, thans ca 380) en anderzijds een groep van wetenschappelijke werkers (leden genoemd, thans ca 480 hoogleraren), die verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke activiteiten van de Maatschappij. Deze tweedeling is tot op de huidige dag gehandhaafd. Om contact met buitenlandse geleerde genootschappen te onderhouden worden, op persoonlijke titel, wetenschappers uit andere landen als buitenlandse leden opgenomen. Hun aantal bedraagt momenteel 40.

Prijzen, lezingen en symposia

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Prijzen en stipendia worden toegekend op allerlei niveau, van profielwerkstukprijzen, via scriptieprijzen en promotieprijzen, tot oeuvreprijzen.

Binnen de Hollandsche Maatschappij vindt uitwisseling van gedachten onder meer plaats door lezingen en informele onderlinge contacten. Standaard worden er driemaal per jaar lezingen gehouden: de Winterlezing, de Haarlemse Voordracht in het voorjaar en de Herfstlezing. Sinds 2005 organiseert de Maatschappij ieder jaar de Jan Brouwer Conferentie over een multidisciplinair maatschappij gericht onderwerp. Daarnaast worden incidenteel wetenschappelijke symposia georganiseerd.

Bestuur

Het bestuur van de KHMW bestaat momenteel uit Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter,
Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter, Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester, Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper, Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep en Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel. Meer informatie, o.a. over de samenstelling van het secretariaat vindt u op de pagina 'Contact'.


Protector

Z.M. Koning Willem-Alexander is protector van de Maatschappij. Daarmee is een lange traditie voortgezet die de band tussen de Maatschappij en het Huis van Oranje bevestigt.

Nationale DenkTank

De Maatschappij kent sinds 2007 een intensieve samenwerking met Stichting de Nationale DenkTank. De alumni van de NDT worden betrokken bij de activiteiten van de Maatschappij en omgekeerd worden directeuren en leden van de Maatschappij betrokken bij de activiteiten van de NDT.

Spaarnelezing 11 mei 2017

NU AANMELDEN. Dit jaar spreken twee bekende wetenschappers over de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz (1853 – 1928). Op donderdag 11 mei in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, Frankestraat 24. De Spaarnelezing is een initiatief van de KHMW en Teylers Museum en heeft als doel om de wetenschappelijke kennis van beide instituten te delen met een breed publiek. Vooraanstaande sprekers behandelen verleden, heden en toekomst van de wetenschap. MEER INFO