Eenmalige en periodieke giften

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft een renderend vermogen waaruit zij haar activiteiten kan financieren. Versterking van het kapitaal is echter belangrijk en daarbij is de Hollandsche Maatschappij voor een belangrijk deel afhankelijk van eenmalige en periodieke giften.

Vanaf het ontstaan van de Hollandsche Maatschappij was een van de belangrijkste activiteiten het uitschrijven en honoreren van prijsvragen inzake actuele wetenschappelijke vraagstukken. Daarnaast levert de Hollandsche Maatschappij onafhankelijke juryleden voor de beoordelingen van wetenschappelijke prestaties en kent in het verlengde daarvan een groot aantal wetenschappelijke prijzen en stipendia toe. Ook hebben al vanaf het begin velen hun betrokkenheid getoond door het leveren van een financiële bijdrage.

Vindt u het leuk om de doelstellingen van de Hollandsche Maatschappij, die nog steeds zeer actueel zijn, te steunen? Uw bijdrage hierin is van harte welkom en wordt door ons zeer gewaardeerd. Hierdoor levert u een essentiële bijdrage aan de Hollandsche Maatschappij en kunnen wij het huidige palet aan activiteiten en prijzen continueren en zelfs uitbreiden. Indien u daar prijs op stelt, behoort het tevens tot de mogelijkheden om met uw schenking te worden vermeld op een plaquette die zal worden opgehangen in de gang van het Hodshon Huis.

Fiscale aspecten

Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Schenkingen zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de schenker. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status hoeft door de KHMW geen belasting te worden betaald over uw schenking. Hierdoor komt de schenking volledig ten goede aan haar doel.

Indien u zou besluiten de Hollandsche Maatschappij te steunen door een periodieke schenking, hoeft u zich niet bij een notariskantoor te vervoegen en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Een voorwaarde voor een periodieke schenking is dat u de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar dient te doen.

Eenmalige schenkingen

Een eenmalige schenking vindt plaats tijdens het leven en wordt eenmalig gedaan. Een dergelijke schenking is onder de volgende voorwaarden aftrekbaar voor de belasting door de gever:

 • De schenking is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling;
 • Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt verricht, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties, mag u de schenking aftrekken;
 • De schenking is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
 • Er staat geen tegenprestatie tegenover de schenking.
 • De drempel voor aftrek van een eenmalige schenking is 1% van uw drempelinkomen met een minimum bedrag van € 60,-. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan schenkingen aftrekken.

Ongeacht de grootte van uw schenking hoeft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen hier geen schenkbelasting over af te dragen vanwege de ANBI-status. Het is niet noodzakelijk dat een dergelijke schenking bij een notaris wordt vastgelegd.

Periodieke schenkingen

Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de KHMW. Gebruik hiervoor het formulier hieronder. In de toelichting op bladzijde 5 en 6 bij dit formulier staat precies wat u moet doen om de gift te kunnen aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt het ingevulde formulier sturen aan het secretariaat van de KHMW, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen.
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd.
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging.
  De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Bij testament

Het is ook mogelijk om de Hollandsche Maatschappij een legaat te doen toekomen. Dit dient te geschieden door middel van een speciale bepaling in uw testament. Net als bij schenkingen geldt in dit geval dat er geen belasting hoeft te worden afgedragen door de KHMW en dat uw legaat dus geheel ten goede komt aan zijn doel.

Bij grotere legaten is het mogelijk om een prijs of een fonds waaruit een prijs wordt gefinancierd op uw naam in te stellen indien u dat wenst. Enkelen zijn u reeds op een dergelijke manier voorgegaan.

Dr. W.J.E. Voet Fonds
Het legaat van W.J.E. Voet is ondergebracht in het Dr. W.J.E. Voet Fonds en zoals hij dat wenste, worden hieruit sinds 2009 bijdragen geleverd aan studenten die niet in staat zijn de kosten van hun universitaire studie of stage zelf volledig te dragen.

Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds
In 2017 ontving de KHMW een legaat van Prof. dr. Eizenga om jaarlijks studiebeurzen toe te kennen aan Nederlandse recent afgestudeerden voor het volgen van een MBA of studie economie (zowel master als PhD) in de Verenigde Staten.

 

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds
Het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon stamt reeds uit 1919 en is bestemd voor de bevordering van natuurwetenschappen. In een cyclus van 8 jaar worden ieder jaar een Oeuvreprijs en een Onderzoeksbate toegekend op een ander vakgebied.

Meer informatie over donaties

Indien u belangstelling heeft voor het doen van een schenking of een legaat, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Haarlem Rekening NL49ABNA 056.11.15.966
Kamer van Koophandel: 40594375
RSIN/fiscaal nummer: 001016775
Financiële verantwoording:
Een financiële verantwoording is te vinden in het jaarverslag op deze website (onder: KHMW/Publicaties) en op de contactpagina op deze website.

formulier voor aanvraag informatie

1 + 15 =