Wim Drees Fonds

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beheert drie zelfstandige stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Daarnaast beheert de KHMW zes Fondsen op Naam: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het Wim Drees Fonds en het Schouhamer Immink Fonds. Op deze pagina vindt u informatie over het Wim Drees Fonds.

 

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën - opgericht in 2002 als rechtsopvolgster van de in 1968 opgerichte Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) en de Nederlandse Vereniging voor Openbare Financiën (NVOF) - heeft op 1 juli 2017 haar vermogen, papieren en digitale archief overgedragen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Onder de KHMW wordt het vermogen aangewend volgens de oorspronkelijke doelstellingen van de Wim Drees Stichting, de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid. De KHMW heeft als nauw verwante doelstelling de wetenschappen te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving.

Het vermogen van de Wim Drees Stichting is bij de KHMW ondergebracht in een fonds op naam: het Wim Drees Fonds. In de overeenkomst betreffende het Wim Drees Fonds is de doelstelling van het nieuwe Fonds vastgelegd, te weten "de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid”. Dit zal in eerste instantie gebeuren door de organisatie, in Den Haag, van twee bijeenkomsten per jaar - Wim Drees Seminars - voor belangstellende burgers en geïnteresseerde beleidsmakers, waarvan één in het voorjaar, en één in het najaar ter gelegenheid van het verschijnen van de rijksbegroting voor het daaropvolgende jaar.

Over de vanuit dit fonds te financieren activiteiten wordt het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad. De samenstelling van deze raad is, met ingang van medio december 2023: Prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma, prof. dr. C.L.J. (Koen) Caminada, drs. J.A.G. (Joost) Clerx, drs. S. (Stephanie) Holle en prof. dr. A.M. (Arjan) Lejour. Daarnaast is er bij de organisatie van de seminars een samenwerking met Metaforum, de alumnivereniging van BoFEB.

Een overzicht en verslag van bijeenkomsten sinds de overgang naar de KHMW zijn te vinden onder de knop KHMW/Publicaties of via de link: Verslagen Wim Drees seminars.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van komende Wim Drees Seminars? Als u een berichtje naar secretaris@khmw.nl stuurt, plaatsen wij uw adres op onze verzendlijst. 

Achtergrond
In 2002 zijn de Stichting IOO en de NVOF samengegaan in de Wim Drees Stichting voor openbare Financiën. De stichting is vernoemd naar Prof. dr. Wim Drees (1922-1998), die werkzaam was in de theorie en de praktijk van de openbare financiën. Wim Drees stond ook aan de wieg van de Stichting IOO en het door deze Stichting sinds 1969 uitgegeven blad Openbare Uitgaven. De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën heeft de publicatie van dit tijdschrift sinds 2003 voortgezet onder de naam Tijdschrift voor Overheidsfinanciën. Daarnaast is in de periode 2003-2014 het Jaarboek Overheidsfinanciën gepubliceerd en verschenen zes monografieën in de reeks Drees Forum.
Het digitale archief van de voormalige Wim Drees Stichting is te raadplegen via de site Wim Drees Fonds Archief.