Fondsen en Stichtingen

Door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden zes Fondsen op Naam beheerd: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het Wim Drees Fonds en het Schouhamer Immink Fonds.
Vanuit het Langerhuizen Fonds worden een stipendium Lees meer en een prijs Lees meer toegekend, vanuit het Voet Fonds stipendia Lees meer
Vanuit het Van der Knaap Fonds Lees meer, het Baak Fonds Lees meer en het Schouhamer Immink Fonds Lees meer worden prijzen toegekend.
Over het Wim Drees Fonds vindt u informatie onderaan deze pagina en via de link: WDS

Naast de fondsen beheert de KHMW drie zelfstandige Stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Deze stichtingen worden meteen hieronder toegelicht.

Ir. L.E.J. Brouwer

Stichting Jan Brouwer Fonds

Opgericht 28 januari 1997

Doelstelling en beleidsplan

Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer (1910-1983), oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.

Conferenties

Ter uitvoering hiervan organiseerde het Jan Brouwer Fonds t/m 2017 periodieke conferenties over maatschappelijk relevante problemen rond vergrijzing en de verhouding tussen de verschillende generaties. De tijdens de conferenties gepresenteerde voordrachten zijn gepubliceerd en deels nog verkrijgbaar via het secretariaat van de KHMW. Een overzicht is in te zien onder de knop KHMW/publicaties.

Het thema van de conferenties is vanaf 2018 gekoppeld aan het thema van de Brouwer Vertrouwensprijs.

Voor de Jan Brouwer Conferenties worden als sprekers zowel wetenschappers als bestuurders en politici uitgenodigd.

Brouwer Vertrouwensprijs

Deze prijs van 100.000 Euro die in 2017 voor het eerst werd toegekend is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk onderbouwd kan worden en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt. Voor meer informatie zie de knop Prijzen op deze website.

Jan Brouwer Scriptieprijzen

Met ingang van 2015 worden vanuit het Jan Brouwer Fonds scriptieprijzen in de geestes- en maatschappijwetenschappen gefinancierd. Er zijn acht jaarlijkse prijzen voor masterstudenten in de disciplines Filosofie,  Religiewetenschappen, Taal- en Literatuurwetenschappen, Geschiedenis, Rechtswetenschappen, Economische wetenschappen, Maatschappijwetenschappen (in engere zin) en Gedragswetenschappen. Meer informatie vindt u onder de knop Prijzen.

Nationale DenkTank

De doelstellingen van de Nationale DenkTank sluiten nauw aan bij die van het Jan Brouwer Fonds en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Vanuit het Jan Brouwer Fonds worden activiteiten van de Nationale DenkTank ondersteund, onder meer het jaarlijkse expertforum van de Nationale DenkTank dat plaatsvindt in het Hodshon Huis.

Bestuur

Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, voorzitter
D.F. (Didier) Maclaine Pont MBA, penningmeester
Prof. dr. W.B. (Wim) Drees, secretaris
Drs. I.C. (Inge) Bryan
Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman
Drs. H. (Henk) de Jong
Mr. drs. P.P.M. (Paul) Nielen

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting. 

Financiële verantwoording

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht JBF 2023

ANBI-formulier

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen juni 2023 JBF

Correspondentie- en bezoekadres

Stichting Jan Brouwer Fonds
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl

IBAN NL49ABNA0561115966

RSIN/fiscaal nummer 806879208

Kamer van Koophandel 41216868

dr. Saal van Zwanenberg

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

Opgericht 17 april 1964

Doelstelling en beleidsplan

In 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW. Deze stichting heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten. De stichting is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg.

In het jaarverslag 2014 van de KHMW verscheen onderstaand artikel over de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en het leven van Salomon van Zwanenberg.

Jaarverslag KHMW 2014 De Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

Onder de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden twee soorten prijzen toegekend:

Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

De prestigieuze Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als oeuvreprijs voor een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. De prijs bedraagt 25.000 Euro en wordt al vanaf 1964 uitgereikt. De eerste prijsuitreiking - na de overgang naar de Hollandsche Maatschappij - vond plaats in 2015.

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

Jaarlijks, in 2016 voor de eerste keer, worden er vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting onderzoeksprijzen voor masterstudenten beschikbaar gesteld op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat.

Meer informatie over deze beide prijzen vindt u onder de knop Prijzen op deze website.

Bestuur

Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, voorzitter
D.F. (Didier) Maclaine Pont MBA, penningmeester
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris
Drs. I.C. (Inge) Bryan
Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Prof. dr. W.B. (Wim) Drees
Drs. H. (Henk) de Jong
Mr. drs. P.P.M. (Paul) Nielen

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Financiële verantwoording

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht SvZ 2023

ANBI-formulier

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen juni 2023 SvZ

Correspondentie- en bezoekadres

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting
Spaarne 17
2011 CD  Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl

IBAN NL49ABNA0561115966

RSIN/fiscaal nummer 816692750

Kamer van Koophandel 41080910

Financieel overzicht EvO 2023Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds

Opgericht 14 april 2017

Doelstelling en beleidsplan

De Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds is erfgenaam van de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga, overleden op 14 april 2017. De  nalatenschap is in 2017 aanvaard.

In het jaarverslag 2018 van de KHMW verscheen onderstaand artikel over Prof. dr. W. Eizenga. Jaarverslag KHMW 2018 Wietze Eizenga

De Stichting is ondergebracht bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Het doel van de Stichting is jaarlijks studiebeurzen toe te kennen aan Nederlandse recent afgestudeerden voor het volgen van een MBA of een studie economie op graduate niveau (dus zowel master als PhD studies) in de Verenigde Staten. De voorwaarden voor toekenning zijn in 2018 opgesteld in overleg met Fulbright te Amsterdam. 

Beleidsplan

Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright Center. Op de site van Fulbright staat het reglement voor de toekenning van de beurzen. Hierbij wordt tevens informatie verstrekt over het selectieproces (aanmeldtermijn, vereisten voor aanvragen, hoogte van de beurzen, samenstelling van de selectiecommissie). Jaarlijks worden in principe maximaal vijf beurzen van 50.000 USD verstrekt.

De eerste beurzen zijn in 2019 toegekend. 

Bestuur

Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, voorzitter
D.F. (Didier) Maclaine Pont MBA, penningmeester
Drs. I.C. (Inge) Bryan
Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Prof. dr. W.B. (Wim) Drees
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman
Drs. H. (Henk) de Jong
Mr. drs. P.P.M. (Paul) Nielen

Selectiecommissie KHMW Eizenga Beurzen

Prof. dr. P.L.C. (Paul) Hilbers
Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA
Prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom

De leden van het bestuur en de selectiecommissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Financiële verantwoording

De nalatenschap, van ca. 2,4 mln euro, vormt het vermogen van de Stichting. Het vermogen wordt beheerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op gelijke wijze waarop zij fondsen en stichtingen van zichzelf en anderen beheert. Het doel is het jaarlijkse rendement op het vermogen in principe volledig te besteden aan de toekenning van beurzen volgens de doelstelling van de Stichting. Er zullen niet actief verdere fondsen worden geworven. Het streven is jaarlijks voor een bedrag van 100.000 à 200.000 Euro aan beurzen toe te kennen. Volgens het testament hoeft het vermogen niet noodzakelijk in stand te worden gehouden.

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht EvO 2023

ANBI-formulier

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen juni 2023 EvO

Correspondentie- en bezoekadres

Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl 

IBAN NL49ABNA0561115966

RSIN/fiscaal nummer 857607522

Kamer van Koophandel 68822316

Wim Drees Fonds

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën - opgericht in 2002 als rechtsopvolgster van de in 1968 opgerichte Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) en de Nederlandse Vereniging voor Openbare Financiën (NVOF) - heeft op 1 juli 2017 haar vermogen, papieren en digitale archief overgedragen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Onder de KHMW wordt het vermogen aangewend volgens de oorspronkelijke doelstellingen van de Wim Drees Stichting, de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid. De KHMW heeft als nauw verwante doelstelling de wetenschappen te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving.

Het vermogen van de Wim Drees Stichting is bij de KHMW ondergebracht in een fonds op naam: het Wim Drees Fonds. In de overeenkomst betreffende het Wim Drees Fonds is de doelstelling van het nieuwe Fonds vastgelegd, te weten "de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid”. Dit zal in eerste instantie gebeuren door de organisatie, in Den Haag, van twee bijeenkomsten per jaar, voor belangstellende burgers en geïnteresseerde beleidsmakers, waarvan één in het voorjaar, en één in het najaar ter gelegenheid van het verschijnen van de rijksbegroting voor het daaropvolgende jaar.
Over de vanuit dit fonds te financieren activiteiten wordt het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad. De samenstelling van deze raad is, met ingang van medio december 2023: Prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma, prof. dr. C.L.J. (Koen) Caminada, drs. J.A.G. (Joost) Clerx, drs. S. (Stephanie) Holle en prof. dr. A.M. (Arjan) Lejour. Daarnaast is er bij de organisatie van de seminars een samenwerking met Metaforum, de alumnivereniging van BoFEB.

Een overzicht en verslag van bijeenkomsten sinds de overgang naar de KHMW zijn te vinden onder de knop KHMW/Publicaties of via de link: Verslagen Wim Drees seminars.

 

Achtergrond
In 2002 zijn de Stichting IOO en de NVOF samengegaan in de Wim Drees Stichting voor openbare Financiën. De stichting is vernoemd naar Prof. dr. Wim Drees (1922-1998), die werkzaam was in de theorie en de praktijk van de openbare financiën. Wim Drees stond ook aan de wieg van de Stichting IOO en het door deze Stichting sinds 1969 uitgegeven blad Openbare Uitgaven. De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën heeft de publicatie van dit tijdschrift sinds 2003 voortgezet onder de naam Tijdschrift voor Overheidsfinanciën. Daarnaast is in de periode 2003-2014 het Jaarboek Overheidsfinanciën gepubliceerd en verschenen zes monografieën in de reeks Drees Forum.
Het digitale archief van de voormalige Wim Drees Stichting is te raadplegen via de site Wim Drees Fonds Archief.