Pieter Langerhuizen Stipendium

Pieter Langerhuizen Stipendium

De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek. De aanvragen voor de bate worden beoordeeld door een commissie van deskundigen, leden van de Maatschappij, uit het overeenkomstige vakgebied. De toekenning van de bate geschiedt door het bestuur van de Maatschappij op grond van het advies van bovengenoemde commissie. Bij de toekenning wordt aan aanvragen voor de gehele bate de voorkeur gegeven boven aanvragen voor een deel van dit bedrag.

Wetenschapsgebieden
Reglementair is de bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster daarvoor is met ingang van 2020 aangepast in verband met een noodzakelijke actualisatie van de vakgebieden en luidt thans als volgt:
2023 Sterrenkunde
2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
2026 Informatica en wiskunde
2027 Scheikunde
2028 Natuurkunde
2029 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
2030 Aard- en milieuwetenschappen,
waarna het schema zich herhaalt.
Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de bate aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

Langerhuizen Bate 2023 - Sterrenkunde

INSCHRIJVING GESLOTEN. De Langerhuizen Bate 2023 is uitgereikt op 6 juli 2023.

De editie 2024 wordt in november a.s. aangekondigd op deze webpagina.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

 

 

Prijswinnaars vanaf 1969:

2023 Dr. K.B. (Katharine) Mulrey, sterrenkunde meer info

2022 Dr. M.C. (Carina) Hoorn, aard- en milieuwetenschappen meer info

2021 S.J.J. (Sebastian) Lequime PharmD PhD biologie, inclusief landbouwwetenschappen link

2020 Dr. K.A. (Kristina) Ganzinger, natuurkunde

2019 Dr. B. (Burca) Gümüşcü Sefünç, chemie

2018 Dr. K. (Kaisa) Kajala, botanie, incl. fytopathologie en landbouwwetenschappen

2017 Dr. N.K. (Nele) Beyens, geschiedenis van de natuurwetenschappen

2016 Dr. D. (David) Fernandez Rivas, fysica link

2015 K. (Karolina) Sarna MSc, astronomie

2014 Dr. K.Y. (Keng) Chew, zoölogie

2013 R.S. (Renee) Hoekzema, geologie

2012 Dr. H. (Heiner) Friedrich, chemie link

2011 Drs. Ing. W.N.J. (Bob) Ursem, botanie

2010 Drs. J.A. (Arjan) Linthorst, geschiedenis van de natuurwetenschappen

2009 Ir. R. Barends en Drs. G.C.G. Berkhout, fysica

2008 Prof. dr. J.M. van der Hulst, astronomie

2007 A.B.F. Ivens MSc en Dr. J.W. Arntzen, zoölogie

2006 N.M. Vriend, aardwetenschappen

2005 Drs. N. van der Heide, antropologie

2004 C.R. Berkers, M. Witte en M.P.D. Risseuw, chemie

2003 Dr. H. Stegenga en Prof. dr. P.J.M. Maas, plantenwetenschappen

2002 Drs. S.E.M. Nooij, fysica

2001 Dr. R.J. Rutten en Prof. dr. H. Butcher, astronomie 

2000 Drs. M. Schotten, zoölogie

1999 Drs. C.A. van Mourik, Drs. C.A. Visser, M. Dekker e.a., geologie

1998 Dr. M.P.J. van de Port en Dr. W.E.A. van Beek, antropologie

1997 Dr. ir. W.P. van Hoorn, Dr. M.J. Bloemink, Drs. H.T.C. Kreuwel en Drs. W. Schul, chemie

1996 Dr. H. Stegenga, botanie

1995 T.M. Ridderbos, Dr. ir. B.J. van Wees en Prof. dr. ir. T.M. Klapwijk, fysica

1994 Stichting Meteoren, astronomie

1993 Prof. dr. R.H. Drent, zoölogie

1992 Dr. J.J.M. van der Meer, Nederlandse Geologische Vereniging, geologie

1991 Dr. F. Reysoo, antropologie

1990 Dr. G.M. Donné-Op den Kelder, chemie

1989 Prof. dr. P.J.M. van Haastert en Dr. W.W.C. Gieskes, botanie

1988 Instituut Theoretische Fysica, fysica

1987 Prof. dr. H. Butcher, astronomie

1986 Prof. dr. J. Joosse en Dr. M. De Jong-Brink, zoölogie

1985 Dr. L. Touret, geologie

1984 Prof. dr. H.T. Waterbolk en Drs. D. Stapert, antropologie

1983 Dr. C.M. Visser, chemie

1982 Prof. dr. J.J. Barkman, botanie

1981 Prof. dr. J. Greve en Dr. F.F.M. de Mul, fysica

1980 Prof. dr. E.P.J. van den Heuvel, astronomie

1979 Dr. R.W. Drent, zoölogie

1978 Drs. J. Hommes, geologie

1977 Prof. dr. P.E. de Josselin de Jong, Prof. dr. A.A. Gerbrands, Dr. W.W. Bakker, antropologie

1976 Dr. L. de Galan, chemie

1975 A.E. Jansen, botanie

1974 -

1973 Dr. P.S. The, astronomie

1972 Dr. J.G. Wit, zoölogie

1971 Dr. A.C. van Ginkel, geologie

1970 Dr. A.J. Salomé, antropologie

1969 Dr. C.L. Habraken, chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Uit het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, overleden in 1918 en in leven directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, worden naar wens van de erflater jaarlijks een oeuvreprijs en een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend. 

Wie was Pieter Langerhuizen Lambertuszoon? In het jaarverslag 2015 van de KHMW verscheen onderstaand artikel:

Jaarverslag 2015 - Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

W.J.E. Voet Stipendium

W.J.E. Voet Stipendium

De op 2 maart 2009 overleden Willem Joseph Elias Voet heeft de KHMW, wier activiteiten hij een warm hart toedroeg, bedacht met een aanzienlijk legaat. Deze gelden zijn ondergebracht in het Dr. W.J.E. Voet Fonds, waaruit conform de wens van de erflater financiële bijdragen kunnen worden verstrekt aan studenten die niet in staat zijn de kosten van hun universitaire studie zelf volledig te dragen.

De heer Voet is geboren op 25 april 1930 te Rotterdam en behaalde in 1948 zijn diploma HBS waarna hij in Leiden scheikunde ging studeren. Hij bekroonde deze studie met een dissertatie waarmee hij de graad van doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen verkreeg. Direct daarop trad hij in dienst van Unilever (de sectie organische chemie van het Research Laboratorium), bij welk bedrijf hij in verschillende functies tot aan zijn pensioen heeft gewerkt.

Teneinde de selectie van studenten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Voet Fonds te faciliteren is de KHMW een samenwerking aan gegaan met de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting te Haarlem. Deze stichting is in 1883 opgericht door mevrouw Gerdessen-van Outeren, weduwe van de Haarlemse huisarts Schuurman Schimmel, met een beginkapitaal van fl.20.000,-. Het doel van de stichting is van oudsher “verdienstelijke jonge lieden van beiderlei kunne, die door minder gunstige omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zouden zijn in staat te stellen hunnen studiën op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen of voort te zetten”. Met de SSvO Stichting is afgesproken dat uit het Voet Fonds bijdragen worden verstrekt voor universitaire stages of studies in het buitenland.

Winterlezing door Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum

Winterlezing door Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum

en boekpresentatie "Keetje Hodshon (1768-1829), een rijke dame in revolutietijd"

Op zaterdag 18 februari hield Drs. M. (Marjan) Scharloo de jaarlijkse Winterlezing, getiteld “Een brug over het Spaarne. Continuïteit in perioden van disruptie”. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Stichting onderhouden al eeuwenlang betrekkingen met elkaar. In de loop der tijd hebben beide instellingen zich telkens aangepast aan nieuwe omstandigheden en daaruit volgde dan weer een aanpassing van de relatie. Marjan Scharloo verkende het kleurrijke gemeenschappelijke verleden en gaf een blik in de toekomst.

Na de Winterlezing werd het in opdracht van de KHMW door Els Kloek en Maarten Hell geschreven boek “Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd” gepresenteerd door Els Kloek. Zij overhandigde de eerste exemplaren aan Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW en Marjan Scharloo. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Vantilt en verkrijgbaar in de boekhandel.

KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel kondigde vervolgens de prijsvraag “Vul de hiaten in Keetjes leven” aan. Iedereen mag hieraan mee doen. Met deze prijsvraag roept de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon. De tekst - in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook - mag maximaal 4000 woorden beslaan en moet vóór 1 mei worden verstuurd naar: secretaris@khmw.nl, o.v.v. van ’Prijsvraag Keetje’. KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet vormen de jury. Gebruik uw fantasie! De prijs is een modern geschilderd portret van Keetje.

Benoemingen 2017

Benoemingen 2017

Op 18 februari zijn 14 nieuwe directeuren en 19 nieuwe leden benoemd. Het bestuur heet hen van harte welkom.

Nieuwe directeuren

benoemd bij de Winterlezing

op 18 februari 2017

 • Drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg, voorzitter raad van bestuur Sanquin
 • Drs. L. (Lisette) Cleyndert, directeur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
 • Prof. mr. dr. M. (Madeleine) de Cock Buning, collegevoorzitter Commissariaat voor de Media, hoogleraar auteurs-, communicatie- en mediarecht Universiteit Utrecht
 • Mr. J. (Joost) van der Does de Willebois, commissaris AFS Group
 • Mr. M.W.C. (Maarten) Feteris, president Hoge Raad der Nederlanden
 • Mr. J. (Jacobine) Gratama, voorzitter Gratama Stichting
 • Dr. M.J. (Margrethe) Jonkman, corporate director R&D FrieslandCampina
 • Dr. E. (Els) Kloek, historicus, schrijver
 • Ds. H. (Henk) Leegte, predikant
 • S. (Sander) van Walsum, redacteur/commentator de Volkskrant
 • Drs. E. (Eugenie) van Wiechen, directeur/uitgever FD Mediagroep
 • Drs. J. (Jos) Wienen, burgemeester Haarlem
 • Mr. M. (Mieke) Zaanen, algemeen directeur KNAW
 • O. (Olga) Zoutendijk MSc, voorzitter raad van commissarissen ABNAMRO

 

Nieuwe leden

benoemd bij de Winterlezing

op 18 februari 2017

 • Prof. mr. dr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld, hoogleraar criminologie Vrije Universiteit, directeur NSCR
 • Prof. dr. A.M. (Marileen) Dogterom, hoogleraar celbiofysica TU Delft
 • Prof. dr. B.M. (Bernet) Elzinga, hoogleraar stress-related psychopathology Universiteit Leiden, lid bestuur Ruigrok Fonds
 • Prof. dr. B. (Ben) Feringa, hoogleraar scheikunde Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. B. (Barbara) Franke, hoogleraar moleculaire psychiatrie Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. N. (Niels) Geijsen, hoogleraar regeneratieve geneeskunde Universiteit Utrecht
 • Prof. mr. I. (Ivo) Giesen, hoogleraar burgerlijk (proces)recht Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. P. (Paul) Groot, hoogleraar sterrenkunde Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. C.J.I.M. (Kène) Henkens, themaleider werk&pensioen NIDI, hoogleraar veroudering, pensionering en levensloop RUG, bijzonder hoogleraar pensioensociologie Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. S. (Sander) Klous, hoogleraar big data ecosystems for business and society Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. mr. R.M. (Rianne) Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. L.A.C.J. (Leo) Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis Universiteit Leiden, directeur International Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Prof. dr. L.A.W. (Lodi) Nauta, hoogleraar geschiedenis van de filosofie Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. S.F. (Simon) Portegies Zwart, hoogleraar computational astrophysics Universiteit Leiden
 • Prof. dr. S.A.R.B. (Serge) Rombouts, hoogleraar methoden van cognitieve neuroimaging LUMC
 • Prof. dr. P. (Philip) Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur Alzheimercentrum VUMC
 • Prof. dr. S. (Sandra) van Thiel, hoogleraar publiek management Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. T.L. (Thomas) Vaessens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. F.P.I.M. (Frank) van Vree, hoogleraar geschiedenis en herinnering Universiteit van Amsterdam, directeur NIOD
Debat over de Verlichting

Debat over de Verlichting

Op zaterdag 4 februari met als panelleden Bas Heijne, Beatrice de Graaf, Jan Marijnissen, Alexander Rinnooy Kan en Jabik Veenbaas

Onder grote belangstelling werd, samen met het publiek, en onder leiding van Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW, gedebateerd over de “De actualiteit van de Verlichting”

Het erfgoed van de verlichting staat naar veler overtuiging door de opkomst van het populisme ernstig onder druk. Maar wat is de actuele betekenis van deze achttiende-eeuwse denkbeelden die ooit inspireerden tot de oprichting van de KHMW? En hoe zou die waardevolle kern veilig gesteld kunnen worden?