Uitreiking Jong Talent Prijzen 2010

Uitreiking Jong Talent Prijzen 2010

Tijdens de inmiddels tot traditie gewordenherfstbijeenkomst van de Maatschappij zijn de Jong Talent Prijzen 2010 uitgereikt.
Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000 Er werden drie Afstudeerprijzen van € 5.000- uitgereikt aan de beste afstudeerders in de Informatica en InformatiekundeWerktuigbouwkunde en Materiaalkundeen Life Science ter beschikking gesteld door resp. M&I/PartnersTata Steel en Abbott. Daarnaast werden er 40 Aanmoedigingsprijzen uitgereikt van € 500- aan de beste propedeuse studenten - of studenten met de beste eerstejaars resultaten - in verschillende exacte en technische vakkendie ter beschikking gesteld zijn door het Platform Bèta Techniekde Stichting Physicahet Thomas Stieltjes Institute for Mathematics en NGI Platform for ICT Professionals. Ook de Kartini Prijsten bedrage van € 1250- voor de beste allochtone vrouwelijke student in één van dezelfde studierichtingenter beschikking gesteld door Mr. M. van Empelwerd uitgereikt.
- voor de beste allochtone vrouwelijke student in één van dezelfde studierichtingenter beschikking gesteld door Mr. M. van Empelwerd uitgereikt.

Zevende Jan Brouwer Conferentie

Zevende Jan Brouwer Conferentie

Op 19 januari vond de drukbezochte Zevende Jan Brouwer Conferentie plaats in het gebouw van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.
Bij deze serie jaarlijkse conferenties worden telkens weer andere uitdagingen van demografische veranderingen aan de orde gesteld. Dit jaar was het thema ‘Grijs voor groen en groen voor grijs’ of ‘Vraagt vergrijzing om extra investeringen in kinderen?’ De nadruk lag voor het eerst voor het eerst op kinderen in plaats van op ouderen. Het was daardoor een middag met veel nieuwe verrassende inzichten en discussies.
De conferentie werd geopend door de heer Roelf Rogaar (KHMW). Dagvoorzitter was de heer Paul Schnabel (Sociaal Cultureel Planbureau).

Keetje Hodshon Prijs en J.C. Ruigrok Prijs 2009 toegekend

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de Keetje Hodshon Prijs 2009 toegekend aan Dr S. Unsworth en de J.C. Ruigrok Prijs 2009 aan Dr M.G. de Jong. De prijzen worden op 4 juni uitgereikt ijn het Hodshon Huis te Haarlem.
' Het Bestuur van de Hollandsche Maatschappij heeft besloten de Keetje Hodshon Prijs 2009 voor taalwetenschappen toe te kennen aan Mevrouw Dr. S. UnsworthDep. of English & Utrecht institute of Linguistics (UiL OTS)ter bekroning van haar proefschrift: ‘Child L2ter bekroning van haar proefschrift: ‘Child L2Adult L2Child L1: Differences and Similarities’ en haar verdere publicaties.
Het onderzoek van mw. dr. Sharon Unsworth ligt op het terrein van de taalverwerving. In het bijzonder is zij geïnteresseerd in de overeenkomsten en verschillen tussen eerste taalverwerving (‘moedertaalverwerving’T1) en tweede taalverwerving (T2). Dr Unsworths speciale bijdrage aan dit onderzoeksterrein is haar focus op een meer specifieke vraag: wanneer moet het verwerven van een tweede taal door jonge kinderen gezien worden als daadwerkelijk een vorm van tweede taalverwervingen wanneer als moedertaalverwerving van twee talen tegelijkertijd? En gelden dezelfde ontwikkelingsbeperkingen bij tweede taalverwerving als bij eerste taalverwerving?
De jury roemt niet alleen de originaliteit en creativiteit van haar onderzoekmaar ook haar grote productiviteit en de breedte van haar belangstelling en activiteitendie zich uitstrekken tot ver buiten de wetenschap.
Het Bestuur heeft besloten de Johannes Cornelis Ruigrok Prijs 2009 voor economische wetenschappen toe te kennen aan Dr. M. G. de JongRotterdam School of ManagementErasmus Universiteitter bekroning van zijn dissertatie ‘Respons Bias in International Marketing Research’ en zijn verdere publicaties.
De jury merkt op dat het onderzoek van Martijn de Jong sterk internationaal gericht ismet zowel een grote theoretische diepgang als een praktische toepasbaarheid in het consumentenonderzoek. Het onderzoek past methoden uit de psychometrie toe op grote gegevensbestandenwaarbij rekening wordt gehouden met wereldwijde culturele verschillen die van invloed kunnen zijn op de meting van voorkeuren van consumenten.
Het onderzoek van Martijn de Jong is vernieuwend en van hoog technischempirisch niveau en tegelijk ook maatschappelijk relevant.
Beide prijzen zijn beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting. Ze worden op 4 Juni uitgereikt in het Hodshon Huis te Haarlem.
'met zowel een grote theoretische diepgang als een praktische toepasbaarheid in het consumentenonderzoek. Het onderzoek past methoden uit de psychometrie toe op grote gegevensbestandenwaarbij rekening wordt gehouden met wereldwijde culturele verschillen die van invloed kunnen zijn op de meting van voorkeuren van consumenten.
Het onderzoek van Martijn de Jong is vernieuwend en van hoog technischempirisch niveau en tegelijk ook maatschappelijk relevant.
Beide prijzen zijn beschikbaar gesteld door de J.C. Ruigrok Stichting. Ze worden op 4 Juni uitgereikt in het Hodshon Huis te Haarlem.
'

Van Marum Prijs 2009 voor baanbrekend onderzoek van complexe vloeistoffen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft 13 mei de Martinus van Marumprijs voor chemische wetenschappen van 12.000 euro toegekend aan dr. Dirk Aarts (31) voor zijn promotieonderzoek en andere publicaties.
' De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft 13 mei de Martinus van Marumprijs voor chemische wetenschappen van 12.000 euro toegekend aan dr. Dirk Aarts (31) voor zijn promotieonderzoek en andere publicaties. Hij toonde aan dat ogenschijnlijk vlakke vloeistofoppervlakken in werkelijkheid heel beweeglijk zijn. Die ontdekking is een doorbraak in de Fysische Chemie. De Van Marumprijs is bestemd voor oorspronkelijk onderzoek in de afgelopen vijf jaar.
Aarts maakte als eerste tijdens zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht (bij het Van ’t Hoff Laboratorium voor Fysische en Colloïd ChemieDebye Instituut) zichtbaar hoe een vloeistofgrensvlak zich gedraagt op het allerkleinste niveau. Zijn promotor was prof. Henk Lekkerkerker. Aarts bestudeerde vloeistoffen met colloïdale deeltjes erin en in het bijzonder het grensvlakgedrag van zulke systemen. Colloïdale deeltjes zijn ruwweg duizend keer groter dan vloeistofmoleculen en komen voor in complexe vloeistoffen zoals inktmelk of sladressing. Hij maakte gebruik van een colloïdaal systeem dat ontmengt in twee vloeistoffen net zoals een opgeschudde dressing van olie en azijn dat in rust doet.
Doordat colloïden groter en langzamer zijn dan moleculenmelk of sladressing. Hij maakte gebruik van een colloïdaal systeem dat ontmengt in twee vloeistoffen net zoals een opgeschudde dressing van olie en azijn dat in rust doet.
Doordat colloïden groter en langzamer zijn dan moleculenkon hij de spontane bewegingen van het grensvlak voor het eerst zien en vastleggen met een confocale microscoop die haarscherpe driedimensionale opnames maakt. Hij kon zo direct waarnemen dat het grensvlak niet glad ismaar woelig en veranderlijk. Dit bleek een belangrijke rol te spelen in het gedrag van grensvlakken onder stroming. De waarnemingen van Aarts maken het mogelijk om belangrijke theoretische voorspellingen over dit gedrag te kunnen verifiëren en vormen tegelijkertijd weer een uitdaging voor theoretici.
Naast het fundamenteel wetenschappelijke belangdraagt zijn onderzoek mogelijk bij aan het verbeteren van industriële en technologische processen. Aarts geeft als voorbeeld dat het kan helpen om complexe vloeistoffen op een heel kleine schaal te ordenen en te manipuleren. Daarmee kan bijvoorbeeld een inktjetprinter met een hogere resolutie worden ontwikkeld.
Na zijn promotie heeft Aarts zijn carrière vervolgd aan de Ecole Normal Supérieure in Parijs (bij prof. Daniel Bonn)waar hij onder andere de techniek heeft geleerd om vloeistoffen op kleine schaal te manipuleren (microfluids). Vanaf 2007 heeft hij een eigen onderzoeksgroep aan de universiteit van Oxfordwaar hij onderzoekt hoe complexe vloeistoffen zich gedragen in miniatuursystemen en onder invloed van stroming. Hij heeft inmiddels over zijn onderzoeken gepubliceerd in diverse Nederlandse en internationale vakbladen en zijn werk werd al eerder bekroond.
De Martinus van Marumprijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem en wordt 4 juni officieel uitgereikt. Het is de tweede keer dat deze prijs wordt toegekend.
'