China – Kansen voor Nederland

Op zaterdag 15 november 2008 organiseerde De Jonge Maatschappij haar jaarlijkse symposium onder bovengenoemde titel.
Na het grote succes van de eerste conferentie vorig jaar stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal en dan met name de acties die de Nederlandse politiekde wetenschap en het bedrijfsleven zouden kunnen ondernemen om hier optimaal op in te spelen. Drie toonaangevende sprekers gaven hun prikkelende en vernieuwende visieterwijl – in samenwerking met de VPRO geproduceerde - audiovisuele intermezzo's de voordrachten in een historische context plaatsten. De video's waren te zien op Geschiedenis TV

KHMW Langerhuizen Bate

KHMW Langerhuizen Bate

De Maatschappij beheert een Fonds, ontstaan door erflating van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, met de bedoeling de bate daaruit te bestemmen ter bevordering van natuurwetenschappelijk onderzoek. De aanvragen voor de bate worden beoordeeld door een commissie van deskundigen, leden van de Maatschappij, uit het overeenkomstige vakgebied. De toekenning van de bate geschiedt door het bestuur van de Maatschappij op grond van het advies van bovengenoemde commissie. Bij de toekenning wordt aan aanvragen voor de gehele bate de voorkeur gegeven boven aanvragen voor een deel van dit bedrag.

Reglementair is de bate uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster daarvoor luidt als volgt:

  • 2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
  • 2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
  • 2026 Informatica en wiskunde
  • 2027 Scheikunde
  • 2028 Natuurkunde
  • 2029 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
  • 2030 Aard- en milieuwetenschappen
  • 2031 Sterrenkunde

waarna het schema zich herhaalt.

Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de bate aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

KHMW Langerhuizen Bate 2024 - Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen


De inschrijving voor de KHMW Langerhuizen Bate 2024 is gesloten

In 2024 is de bate bestemd voor onderzoek in de discipline Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen.

Aanvragen kunnen vanaf 16 november 2023 worden ingediend, met als sluitingsdatum 1 februari 2024.

Wilt u een aanvraag indienen, lees dan eerst de circulaire meteen hieronder.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl.

 

 

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Uit het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, overleden in 1918 en in leven directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, worden naar wens van de erflater jaarlijks een oeuvreprijs en een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend. 

Wie was Pieter Langerhuizen Lambertuszoon? In het jaarverslag 2015 van de KHMW verscheen onderstaand artikel:

Jaarverslag 2015 - Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Prijswinnaars vanaf 1969:

2023 Dr. K.B. (Katharine) Mulrey, sterrenkunde meer info

2022 Dr. M.C. (Carina) Hoorn, aard- en milieuwetenschappen meer info

2021 S.J.J. (Sebastian) Lequime PharmD PhD biologie, inclusief landbouwwetenschappen link

2020 Dr. K.A. (Kristina) Ganzinger, natuurkunde

2019 Dr. B. (Burca) Gümüşcü Sefünç, chemie

2018 Dr. K. (Kaisa) Kajala, botanie, incl. fytopathologie en landbouwwetenschappen

2017 Dr. N.K. (Nele) Beyens, geschiedenis van de natuurwetenschappen

2016 Dr. D. (David) Fernandez Rivas, fysica link

2015 K. (Karolina) Sarna MSc, astronomie

2014 Dr. K.Y. (Keng) Chew, zoölogie

2013 R.S. (Renee) Hoekzema, geologie

2012 Dr. H. (Heiner) Friedrich, chemie link

2011 Drs. Ing. W.N.J. (Bob) Ursem, botanie

2010 Drs. J.A. (Arjan) Linthorst, geschiedenis van de natuurwetenschappen

2009 Ir. R. Barends en Drs. G.C.G. Berkhout, fysica

2008 Prof. dr. J.M. van der Hulst, astronomie

2007 A.B.F. Ivens MSc en Dr. J.W. Arntzen, zoölogie

2006 N.M. Vriend, aardwetenschappen

2005 Drs. N. van der Heide, antropologie

2004 C.R. Berkers, M. Witte en M.P.D. Risseuw, chemie

2003 Dr. H. Stegenga en Prof. dr. P.J.M. Maas, plantenwetenschappen

2002 Drs. S.E.M. Nooij, fysica

2001 Dr. R.J. Rutten en Prof. dr. H. Butcher, astronomie 

2000 Drs. M. Schotten, zoölogie

1999 Drs. C.A. van Mourik, Drs. C.A. Visser, M. Dekker e.a., geologie

1998 Dr. M.P.J. van de Port en Dr. W.E.A. van Beek, antropologie

1997 Dr. ir. W.P. van Hoorn, Dr. M.J. Bloemink, Drs. H.T.C. Kreuwel en Drs. W. Schul, chemie

1996 Dr. H. Stegenga, botanie

1995 T.M. Ridderbos, Dr. ir. B.J. van Wees en Prof. dr. ir. T.M. Klapwijk, fysica

1994 Stichting Meteoren, astronomie

1993 Prof. dr. R.H. Drent, zoölogie

1992 Dr. J.J.M. van der Meer, Nederlandse Geologische Vereniging, geologie

1991 Dr. F. Reysoo, antropologie

1990 Dr. G.M. Donné-Op den Kelder, chemie

1989 Prof. dr. P.J.M. van Haastert en Dr. W.W.C. Gieskes, botanie

1988 Instituut Theoretische Fysica, fysica

1987 Prof. dr. H. Butcher, astronomie

1986 Prof. dr. J. Joosse en Dr. M. De Jong-Brink, zoölogie

1985 Dr. L. Touret, geologie

1984 Prof. dr. H.T. Waterbolk en Drs. D. Stapert, antropologie

1983 Dr. C.M. Visser, chemie

1982 Prof. dr. J.J. Barkman, botanie

1981 Prof. dr. J. Greve en Dr. F.F.M. de Mul, fysica

1980 Prof. dr. E.P.J. van den Heuvel, astronomie

1979 Dr. R.W. Drent, zoölogie

1978 Drs. J. Hommes, geologie

1977 Prof. dr. P.E. de Josselin de Jong, Prof. dr. A.A. Gerbrands, Dr. W.W. Bakker, antropologie

1976 Dr. L. de Galan, chemie

1975 A.E. Jansen, botanie

1974 -

1973 Dr. P.S. The, astronomie

1972 Dr. J.G. Wit, zoölogie

1971 Dr. A.C. van Ginkel, geologie

1970 Dr. A.J. Salomé, antropologie

1969 Dr. C.L. Habraken, chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.J.E. Voet Stipendium

W.J.E. Voet Stipendium

Vanuit het Voet Fonds bijdragen worden aan studenten bijdragen verstrekt voor universitaire stages of studies in het buitenland. Voor de voorwaarden en om een aanvraag in te dienen kunt u contact opnemen met de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting waaraan de verstrekking van de beurzen is uitbesteed.

De op 2 maart 2009 overleden Willem Joseph Elias Voet heeft de KHMW, wier activiteiten hij een warm hart toedroeg, bedacht met een aanzienlijk legaat. Deze gelden zijn ondergebracht in het Dr. W.J.E. Voet Fonds, waaruit conform de wens van de erflater financiële bijdragen kunnen worden verstrekt aan studenten die niet in staat zijn de kosten van hun universitaire studie zelf volledig te dragen.

De heer Voet is geboren op 25 april 1930 te Rotterdam en behaalde in 1948 zijn diploma HBS waarna hij in Leiden scheikunde ging studeren. Hij bekroonde deze studie met een dissertatie waarmee hij de graad van doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen verkreeg. Direct daarop trad hij in dienst van Unilever (de sectie organische chemie van het Research Laboratorium), bij welk bedrijf hij in verschillende functies tot aan zijn pensioen heeft gewerkt.

Teneinde de selectie van studenten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Voet Fonds te faciliteren is de KHMW een samenwerking aan gegaan met de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting te Haarlem. Deze stichting is in 1883 opgericht door mevrouw Gerdessen-van Outeren, weduwe van de Haarlemse huisarts Schuurman Schimmel, met een beginkapitaal van fl.20.000,-. Het doel van de stichting is van oudsher “verdienstelijke jonge lieden van beiderlei kunne, die door minder gunstige omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zouden zijn in staat te stellen hunnen studiën op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen of voort te zetten”. Met de SSvO Stichting is afgesproken dat uit het Voet Fonds bijdragen worden verstrekt voor universitaire stages of studies in het buitenland.

Winterlezing door Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum

Winterlezing door Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum

en boekpresentatie "Keetje Hodshon (1768-1829), een rijke dame in revolutietijd"

Op zaterdag 18 februari hield Drs. M. (Marjan) Scharloo de jaarlijkse Winterlezing, getiteld “Een brug over het Spaarne. Continuïteit in perioden van disruptie”. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Stichting onderhouden al eeuwenlang betrekkingen met elkaar. In de loop der tijd hebben beide instellingen zich telkens aangepast aan nieuwe omstandigheden en daaruit volgde dan weer een aanpassing van de relatie. Marjan Scharloo verkende het kleurrijke gemeenschappelijke verleden en gaf een blik in de toekomst.

Na de Winterlezing werd het in opdracht van de KHMW door Els Kloek en Maarten Hell geschreven boek “Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd” gepresenteerd door Els Kloek. Zij overhandigde de eerste exemplaren aan Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW en Marjan Scharloo. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Vantilt en verkrijgbaar in de boekhandel.

KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel kondigde vervolgens de prijsvraag “Vul de hiaten in Keetjes leven” aan. Iedereen mag hieraan mee doen. Met deze prijsvraag roept de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op een scene te beschrijven uit het schimmige leven van Keetje Hodshon. De tekst - in de vorm van een verhaal, gedicht of wat dan ook - mag maximaal 4000 woorden beslaan en moet vóór 1 mei worden verstuurd naar: secretaris@khmw.nl, o.v.v. van ’Prijsvraag Keetje’. KHMW-bestuurslid René van Rijckevorsel, historica Els Kloek en schrijfster Nelleke Noordervliet vormen de jury. Gebruik uw fantasie! De prijs is een modern geschilderd portret van Keetje.