Dr. Mladen Popovic krijgt de Keetje Hodshon Prijs 2008

Dr. Mladen Popovic krijgt de Keetje Hodshon Prijs 2008 op het gebied van Wijsbegeerte en/of Godgeleerdheid. De prijs zal hem worden uitgereikt op 20 juni 2008.
' De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de Keetje Hodshon Prijs van twaalfduizend euro toegekend aan Dr. Mladen Popovic onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij ontvangt de prijs voor zijn proefschrift : Reading the Human Body. Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic-Early Roman Period JudaimsGroningenNovember 2006. De dissertatie is opgenomen in de serie Studies in the Texts of the Judean DesertNovember 2006. De dissertatie is opgenomen in de serie Studies in the Texts of the Judean Desertuitgegeven door BrillLeiden2007.
Dr. Popovic heeft aan het internationale veld van het Qumran onderzoek met verschillende belangwekkende publicaties bijgedragen en geeft sinds 2007 leiding aan het Qumran Instituut van de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.
Volgens de jury blinkt de dissertatie van Popovic uit op het gebied van analytische methoden en van interdisciplinair onderzoek. De grondige behandeling van complexe datade methodologische vooruitgang en de interdisciplinaire aanpak maken dit boek tot een hele sterke bijdrage aan de studie van antieke tekstenspecifieke godsdienstige en culturele gemeenschappen en ook van het wetenschappelijke discours waaraan de auteurs van de bestudeerde teksten in hun tijd participeerden.
De Keetje Hodshon Prijsingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlemwordt tezamen met de J.C. Ruigrok Prijs op 20 juni uitgereikt. Voor eerder prijswinnaarskijk onder Prijzen en Stipendia.
'

Dr. Elies van Sliedregt wint de J.C. Ruigrok Prijs 2008

De J.C. Ruigrok Prijs 2008 voor rechtswetenschappen gaat naar Dr. Elies van Sliedregt voor haar onderzoek naar de individuele aansprakelijkheid voor schendingen van het internationaal humanitair recht.
' De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de J.C. Ruigrok Prijs 2008 voor rechtswetenschappen toegekend aan Dr. Elies van Sliedregt voor haar onderzoek naar de individuele aansprakelijkheid voor schendingen van het internationaal humanitair recht.neergelegd in haar dissertatie: The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law.
Een dergelijke individuele aansprakelijkheid heeft internationaal toepassing gevonden sinds Neurenberg en Tokio. Nationaal reiken de wortels echter veel dieper. De dissertatie behandelt op minutieuze wijze de grondslagen en rechtsbegrippen omtrent individuele aansprakelijkheid in diverse nationale rechtstelselszowel uit de civil law wereld als uit common law wereld. Hier heeft de dissertatie een duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van al verricht onderzoek. Zij betrekt hierbij ook deelnemingsvormen en strafuitsluitingsgrondenzowel uit de civil law wereld als uit common law wereld. Hier heeft de dissertatie een duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van al verricht onderzoek. Zij betrekt hierbij ook deelnemingsvormen en strafuitsluitingsgrondenzoals overmachtnoodweer en bevelen van meerderen.
De jury is van oordeel dat Dr. Elies van Sliedregt met deze uitstekende dissertatie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke analyse en een beter begrip van het zich snel ontwikkelende internationale strafrecht en op diepgravendecreatieve en soms ook eigenzinnige wijze argumenten heeft aangedragen voor de interpretatietoepassing en nadere ontwikkeling daarvanin het bijzonder op het sleutelterrein van de individuele aansprakelijkheid.
De Prijs zal worden uitgereikt op vrijdag 20 juni as. om 16.00 uur in het gebouw van de Hollandsche Maatschappij.
'

Voorzitter treedt af

Voorzitter treedt af

nieuwe voorzitter' In de Algemene Vergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen gehouden op 24 mei 2008 is de voorzitter Ir Maarten van Veen afgetreden.
Maarten van Veendie 11 jaar voorzitter wasdie 11 jaar voorzitter waswerd in de vergadering benoemd tot erelid van de Maatschappij.
Als tastbaar bewijs van de grote dank voor alles wat hij deedkreeg hij ook de penning van de Maatschappij in goud.
Tevens werd een portret van hem onthulddat komt te hangen in de Bestuurskamer (Etrurische kamer). Het is geschilderd door Ad Merx.
Het voorzitterschap van Maarten van Veen stond in het teken van de vernieuwde doelstelling van de Maatschappij: “brug tussen wetenschap en samenleving”.
Met behoud van alle prettige en waardevolle traditiesheeft hij de ramen en deuren van de Maatschappij opengezet en veel jonge mensen binnen gehaald. De contacten met de Nationale Denktank en de oprichting van De Jonge Maatschappij springen daarbij in het oog. Het aantal jaarlijkse bijeenkomsten is onder zijn voorzitterschap uitgebreid. Belangrijke agendapunten van de bijeenkomsten waren de wisselwerking tussen mensheid en biosfeer en aspecten van vergrijzing en ouder worden. Verder is het aantal prijzen dat de Maatschappij toekent mede door zijn toedoen aanzienlijk uitgebreid in de laatste jaren.

In zijn plaats is tot voorzitter benoemd Dr. Alexander Rinnooy Kan.

China – Kansen voor Nederland

Op zaterdag 15 november 2008 organiseerde De Jonge Maatschappij haar jaarlijkse symposium onder bovengenoemde titel.
Na het grote succes van de eerste conferentie vorig jaar stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal stonden dit keer de kansen rond de opkomst van China centraal en dan met name de acties die de Nederlandse politiekde wetenschap en het bedrijfsleven zouden kunnen ondernemen om hier optimaal op in te spelen. Drie toonaangevende sprekers gaven hun prikkelende en vernieuwende visieterwijl – in samenwerking met de VPRO geproduceerde - audiovisuele intermezzo's de voordrachten in een historische context plaatsten. De video's waren te zien op Geschiedenis TV