De J.C. Ruigrok Prijs 2008 voor rechtswetenschappen gaat naar Dr. Elies van Sliedregt voor haar onderzoek naar de individuele aansprakelijkheid voor schendingen van het internationaal humanitair recht.
' De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft de J.C. Ruigrok Prijs 2008 voor rechtswetenschappen toegekend aan Dr. Elies van Sliedregt voor haar onderzoek naar de individuele aansprakelijkheid voor schendingen van het internationaal humanitair recht.neergelegd in haar dissertatie: The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law.
Een dergelijke individuele aansprakelijkheid heeft internationaal toepassing gevonden sinds Neurenberg en Tokio. Nationaal reiken de wortels echter veel dieper. De dissertatie behandelt op minutieuze wijze de grondslagen en rechtsbegrippen omtrent individuele aansprakelijkheid in diverse nationale rechtstelselszowel uit de civil law wereld als uit common law wereld. Hier heeft de dissertatie een duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van al verricht onderzoek. Zij betrekt hierbij ook deelnemingsvormen en strafuitsluitingsgrondenzowel uit de civil law wereld als uit common law wereld. Hier heeft de dissertatie een duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van al verricht onderzoek. Zij betrekt hierbij ook deelnemingsvormen en strafuitsluitingsgrondenzoals overmachtnoodweer en bevelen van meerderen.
De jury is van oordeel dat Dr. Elies van Sliedregt met deze uitstekende dissertatie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke analyse en een beter begrip van het zich snel ontwikkelende internationale strafrecht en op diepgravendecreatieve en soms ook eigenzinnige wijze argumenten heeft aangedragen voor de interpretatietoepassing en nadere ontwikkeling daarvanin het bijzonder op het sleutelterrein van de individuele aansprakelijkheid.
De Prijs zal worden uitgereikt op vrijdag 20 juni as. om 16.00 uur in het gebouw van de Hollandsche Maatschappij.
'