Van der Knaap Prijs voor de derde keer uitgereikt

Van der Knaap Prijs voor de derde keer uitgereikt

De prijs ter bekroning van onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie ging naar Hans Koster voor zijn proefschrift The Internal structure of Cities ging naar Hans Koster voor zijn proefschrift The Internal structure of Citiesthe economics of AgglomerationAmenities and Accessibility (VU 2013).
De Van der Knaap Prijs10.000 Euro en de medaille van de KHMWis bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd. De prijs is ingesteld op initiatief van en wordt gesponsord door Prof. dr. G.A. van der Knaaplid van de KHMW en oud-hoogleraar economische en sociale geografie Erasmus Universiteit Rotterdam.
De prijs werd uitgereikt door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter KHMWin de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis. Pieter Tordoir hoogleraar economische geografie en economische planologie aan de Universiteit van Amsterdamgaf een inspirerende voordracht over de dynamiek in de stedelijke structuur van Nederland vanuit een geografisch perspectief.
Het proefschrift van prijswinnaar Hans Koster levert een vernieuwende bijdrage aan het operationaliseren van het begrip agglomeratievoordelen alsook aan de conceptuele ontwikkeling hiervan. Een nieuw element in dit proefschrift is de aandacht voor de betekenis van de dienstensector in dit verband en in het bijzonder de rol die kantoren van multinationale ondernemingen spelen.
Meer weten? Lees dan het volledig juryverslag hieronder.
Dr. H.R.A. Koster is thans als universitair docent werkzaam aan de VU en ook verbonden als Research Fellow met het Tinbergen Instituut en als Research Associate met het Spatial Economics Research Centre op de London School of Economics.
'Lucida Sans'VerdanaTahomasans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">oud-hoogleraar economische en sociale geografie Erasmus Universiteit Rotterdam.
De prijs werd uitgereikt door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter KHMWin de Blauwe Zaal van het Hodshon Huis. Pieter Tordoir hoogleraar economische geografie en economische planologie aan de Universiteit van Amsterdamgaf een inspirerende voordracht over de dynamiek in de stedelijke structuur van Nederland vanuit een geografisch perspectief.
Het proefschrift van prijswinnaar Hans Koster levert een vernieuwende bijdrage aan het operationaliseren van het begrip agglomeratievoordelen alsook aan de conceptuele ontwikkeling hiervan. Een nieuw element in dit proefschrift is de aandacht voor de betekenis van de dienstensector in dit verband en in het bijzonder de rol die kantoren van multinationale ondernemingen spelen.
Meer weten? Lees dan het volledig juryverslag hieronder.
Dr. H.R.A. Koster is thans als universitair docent werkzaam aan de VU en ook verbonden als Research Fellow met het Tinbergen Instituut en als Research Associate met het Spatial Economics Research Centre op de London School of Economics.

Van der Knaap Prijs 2013 voor Brooke Sykes

Van der Knaap Prijs 2013 voor Brooke Sykes

Sykes ontving de prijs voor haar proefschrift Spatial order and Social Position: Neighbourhoods Schools and Educational Inequality (UvA 2011).
De Van der Knaap van € 10.000- wordt eens in de drie jaar toegekend en bekroont een proefschrift op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin- wordt eens in de drie jaar toegekend en bekroont een proefschrift op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zinalsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.
Het proefschrift van Brooke Sykes behandelt de vraag in hoeverre de onderwijsprestaties van jongeren samenhangen met de aard van de school en de buurt waarin men woont. Uit de studie komt naar voren dat buurteffecten geen directe rol spelen in de schoolprestaties van jongerenmaar dat deze het meest samenhangen met de individuele kwaliteit en het schoolniveau. Het effect blijkt hooguit indirect en verloopt via het functioneren van gezinnenhet gedrag van ouders en individuele belangen. Sykes gaat vervolgens in op de rol van overheidsbeleid hierbij.
De prijs werd uitgereikt door Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan.
De jury bestond uit Prof. dr. R.A. BoschmaProf. dr. G.A. van der Knaap en Prof. dr. P. Rietveld.
Tijdens de prijsuitreiking werd door Prof. dr. J. Dronkershoogleraar international comparative research on educational performance and social inequality Universiteit Maastrichteen lezing gehouden getiteld Wijken als fata morgana van idealisten en bestuurders. Aan de hand van het bekroonde proefschrift besprak Dronkers de politieke spin rond het SCP-rapport over de mislukking van de aanpak van de Vogelaarswijken.
Meer informatie over het winnende proefschrift vindt u hieronder in het juryrapport.

Eerste Van der Knaap Prijs uitgereikt aan Frank Neffke

Eerste Van der Knaap Prijs uitgereikt aan Frank Neffke

Frank Neffke heeft de eerste Van der Knaap Prijs gewonnen voor onderzoek op het gebied van de Econ. en Soc. Geografie in brede zin alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie zoals vastgelegd in zijn proefschrift "Productive Places zoals vastgelegd in zijn proefschrift "Productive Places the influence of technological change and relatedness on agglomeration externalities".