Sykes ontving de prijs voor haar proefschrift Spatial order and Social Position: Neighbourhoods Schools and Educational Inequality (UvA 2011).
De Van der Knaap van € 10.000- wordt eens in de drie jaar toegekend en bekroont een proefschrift op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin- wordt eens in de drie jaar toegekend en bekroont een proefschrift op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zinalsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.
Het proefschrift van Brooke Sykes behandelt de vraag in hoeverre de onderwijsprestaties van jongeren samenhangen met de aard van de school en de buurt waarin men woont. Uit de studie komt naar voren dat buurteffecten geen directe rol spelen in de schoolprestaties van jongerenmaar dat deze het meest samenhangen met de individuele kwaliteit en het schoolniveau. Het effect blijkt hooguit indirect en verloopt via het functioneren van gezinnenhet gedrag van ouders en individuele belangen. Sykes gaat vervolgens in op de rol van overheidsbeleid hierbij.
De prijs werd uitgereikt door Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan.
De jury bestond uit Prof. dr. R.A. BoschmaProf. dr. G.A. van der Knaap en Prof. dr. P. Rietveld.
Tijdens de prijsuitreiking werd door Prof. dr. J. Dronkershoogleraar international comparative research on educational performance and social inequality Universiteit Maastrichteen lezing gehouden getiteld Wijken als fata morgana van idealisten en bestuurders. Aan de hand van het bekroonde proefschrift besprak Dronkers de politieke spin rond het SCP-rapport over de mislukking van de aanpak van de Vogelaarswijken.
Meer informatie over het winnende proefschrift vindt u hieronder in het juryrapport.