Het bestuur van de KHMW is verheugd het volgende bericht te kunnen delen met zijn directeuren en en leden:

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën – opgericht in 2002 als rechtsopvolgster van de in 1968 opgerichte Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) en de Nederlandse Vereniging voor Openbare Financiën (NVOF) draagt op 1 juli 2017 haar gehele vermogen over aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, opgericht in 1752. Het papieren en het digitale archief van de Stichting worden deze zomer bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij ondergebracht. In de overeenkomst die een en ander regelt is vastgelegd dat (de aangroei van) het gehele overgedragen vermogen beschikbaar blijft voor de oorspronkelijke doelstellingen van de Wim Drees Stichting: de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij heeft als nauw verwante doelstelling de wetenschappen te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving.

Het vermogen van de Wim Drees Stichting is bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij ondergebracht in een fonds op naam. Met instemming van de familie Drees draagt dit fonds de naam: het Wim Drees Fonds. Over de vanuit dit fonds in de toekomst te financieren activiteiten wordt het Bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad. Het fonds krijgt een eigen website, onder de paraplu van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen: www.khmw.nl. De komende maanden wordt deze website ingericht. Op dit gereserveerde deel van de website van de KHMW is straks in elk geval het digitale archief van de Wim Drees Stichting te vinden, plus een overzicht van activiteiten van het Fonds die in het nabije verleden plaatsvonden en die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Update januari 2018: Informatie over het Wim Drees Fonds en de vml. Wim Drees Stichting is te vinden via https://khmw.nl/fondsen/. 

Na de overdracht van het vermogen wordt de Wim Drees Stichting geliquideerd.

Achtergrond

In 2002 zijn de Stichting IOO en de NVOF samengegaan in de Wim Drees Stichting voor openbare Financiën. De stichting is vernoemd naar prof. dr. Wim Drees (1922-1998), die werkzaam was in de theorie en de praktijk van de openbare financiën. Wim Drees stond ook aan de wieg van de Stichting IOO en het door deze Stichting sinds 1969 uitgegeven blad Openbare Uitgaven.

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën heeft de publicatie van dit tijdschrift sinds 2003 voortgezet onder de naam Tijdschrift voor Overheidsfinanciën. Daarnaast is in de periode 2003-2014 het Jaarboek Overheidsfinanciën gepubliceerd en verschenen zes monografieën in de reeks Drees Forum.

Door uiteenlopende oorzaken zijn deze activiteiten opgedroogd. De gebruikelijke bijeenkomsten (tweemaal per jaar) zijn na 18 september 2015 gestopt, het laatste Jaarboek werd in maart 2014 gepubliceerd, de meest recente monografie verscheen een aantal maanden later, het Tijdschrift is na aflevering 3 van de jaargang 2015 niet meer verschenen.

Het Bestuur van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën heeft zich beraden op de ontstane situatie en heeft de afgelopen anderhalf jaar verschillende opties onderzocht om de met het oog op haar doelstellingen te ondernemen activiteiten een levensvatbare doorstart te geven. Eind maart heeft het Bestuur na ampel beraad besloten dat de overdracht van archief en vermogen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij de beste garanties biedt om de doelstellingen van de Stichting ook in de toekomst te kunnen realiseren.

Namens het Bestuur van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën
A.H.E.M. (Nout) Wellink, voorzitter