Hieronder is het drukbezochte Wim Drees Seminar “Ambities in overvloed, maar grenzen aan beleid – Zit de overheid op slot?” na te kijken, dat op 4 april werd gehouden aan de Universiteit Leiden Locatie Wijnhaven. Ook is er een schriftelijk verslag en zijn de slides van Bas ter Weel in te zien. (NB. in de opname ontbreekt jammer genoeg het laatste stukje van het debat omdat de opnametijd werd overschreden)

PDF Bas ter Weel

PDF Alexander Rinnooy Kan

Wim Drees seminar verslag door Nick Adžić van Metaforum

Opening en welkom door Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter KHMW. Moderator Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam. Inleidingen door: Prof. dr. L.H. (Lex) Hoogduin, hoogleraar economie Rijksuniversiteit Groningen, Prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel, algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek, hoogleraar economie Universiteit van Amsterdam, kroonlid SER en Drs. H. (Henk) Nijboer, Tweede Kamerlid PvdA, woordvoerder Financiën, Wonen en Gaswinning.

De roep om overheidsingrijpen wordt steeds luider vanwege knelpunten op de arbeids- en woningmarkt, de stikstof- en energiecrisis, geopolitieke spanningen, migratiestromen en marktfalen. Maar is de overheid wel in staat haar taken effectief uit te voeren? De nodige aanpassingen stuiten op de huidige starre systemen binnen de overheid, waardoor de economie en samenleving te lang blijven hangen in de oude situatie. Burgers en bedrijven zien dit en verliezen hun vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de overheid. Wat kan de overheid wel doen binnen de starre systemen? Wat kunnen burgers en bedrijven oppakken?
Er is geen eenvoudige oplossing voor de uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Er zijn ambities in overvloed, maar onbehagen over het huidige overheidsbeleid. Overheidsingrijpen gaat veelal gepaard met veel geld, zonder dat evident is dat het probleem (alleen) daarmee opgelost kan worden. Ook de uitvoerbaarheid van overheidsbeleid is pijnlijk tegen grenzen aangelopen (Toeslagen). En wanneer de overheid vanwege de uitvoerbaarheid kiest voor een wat generiekere of ruwe benadering stelt de rechter hier grenzen (Kerstarrest box 3, Urgenda, streep door nareismaatregel). Zit de overheid op slot? Zou er meer ruimte moeten worden geboden aan bedrijven en het maatschappelijk middenveld om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden?