24/01/2022

Locatie:
KHMW, Hodshonhuis,
Spaarne 17, Haarlem


Brouwer Conferentie met als thema “Burgerschap en Overheidsbeleid”.

Online conferentie. Op 24 januari voor iedere geïnteresseerde vrij toegankelijk te volgen via een livestream. Vragen/meer informatie: secretaris@khmw.nl

Naar de livestream

Toelichting op het thema:
Hoe verhouden zich burgerschap en overheidsbeleid? Er is een groeiend besef dat burgerschap meer inhoudt dan het mogen kiezen van volksvertegenwoordigers en het zich kunnen beroepen op grondrechten. Van de burger is in Nederland nooit veel politieke betrokkenheid verwacht. De ontwikkeling van de democratie ging gepaard met het ontstaan van de verzuiling, met daarbinnen een sterk accent op conflictbeslechting door de leiders van die zuilen en een hooguit passieve rol van de burger. Ter compensatie was die burger wel actief en betrokken in het maatschappelijk leven, onder meer via een rijk verenigingsleven. Toen in meer recente decennia de individualisering toesloeg verviel die compensatie terwijl de ontzuiling de legitimiteit van politieke elites ondermijnde. Het zoeken naar nieuwe verbindingen tussen burger en beleidsvorming leverde een lange reeks voorstellen voor staatkundige hervorming op, maar ook initiatieven zoals de G1000, winnaar van de KHMW Brouwer Vertrouwensprijs 2021, waarbij burgers rechtstreeks participeren in de beleidsvorming.
Maar hoe past zo’n grotere en meer directe rol van de burger in de vertegenwoordigende democratie? Wordt zij versterkt of juist ondergraven? Vergroten initiatieven om de burger actiever te betrekken de legitimiteit van het beleid, of vergroot zij de teleurstelling om onvervulde wensen? Komt het de inclusiviteit ten goede, of ontstaat nieuwe ongelijkheid?

Programma (17.00-18.20 uur):
Welkom door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.
Inleiding op het onderwerp van de conferentie en introductie van de sprekers door Drs. Joris Luyendijk, dagvoorzitter.
Harm van Dijk, initiatiefnemer en directeur van St. G1000.nu, gaat kort in op G1000 en wat de Vertrouwensprijs 2021 heeft betekend.
Inleidingen door:
Prof. dr. ir. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde Wageningen University & Research, lid Raad voor het Openbaar Bestuur, kroonlid SER.
Prof. dr. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie i.h.b. legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap UvA, directeur Nationaal Kiezersonderzoek (NKO).
Mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State.
Vragen & debat.
Afsluiting door dagvoorzitter.
Laudatio Brouwer Vertrouwensprijs 2022 door juryvoorzitter Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.
Prijsuitreiking door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.
Dankwoord door prijswinnaar.
Afsluiting door Drs. Linda Hovius MBA, ondervoorzitter KHMW.