De Achtste Jan Brouwer Conferentie vond plaats op woensdagmiddag 25 januari.
Lees hier het verslag van de conferentie.
De Jan Brouwer Conferenties zijn vernoemd naar Ir. L.E.J. Brouwerdie een deel van zijn vermogen bestemde voor een fonds ten behoeve van multidisciplinair maatschappijgeorienteerd onderzoek. Dit fonds is door de familie Brouwer aan de zorg van de KHMW toevertrouwd. In een cyclus van jaarlijkse conferenties stelt de Jan Brouwer Conferentie telkens weer andere uitdagingen van demografische veranderingen in de Nederlandse samenleving aan de orde en mogelijkheden om hierop succesvol te anticiperen. De Jan Brouwer Conferentie wordt elk jaar georganiseerd in een onderling samenspel van het Jan Brouwer Fonds en de KHMW.
Thema van de conferentie was dit jaar Kwetsbare generaties. Hoe voorkomen we dat onze jongsten en oudsten worden misbruikt en mishandeld?
De conferentie werd geopend door Alexander Rinnooy Kanvoorzitter van de KHMW.
Als dagvoorzitter trad op Paul Schnabelvoorzitter van de KHMW.
Als dagvoorzitter trad op Paul Schnabeldirecteur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
In plaats van staatssecretaris VWS Marlies van Veldhuijzen van Zanten-Hyllner die helaas op het laatste moment was verhinderdsprak Paul Huijtsdirecteur-generaal Volksgezondheidministerie van VWS. Zijn lezing had als titel Kwetsbare mensen in veilige handen. Paul Huijts gaf de aanwezigen inzicht in de omvang van kindermishandeling. In Nederland worden jaarlijks naar schatting 70.000 kinderen verwaarloosd en daarnaast nog eens 50.000 kinderen seksueel en/of fysiek misbruikt en mishandeld. Mishandeling is in veel gevallen moeilijk zichtbaar. Slachtoffers werpen vaakuit angst of schaamteeen façade op. In het vervolg van zijn betoog ging Paul Huijts in op de maatregelen die VWSvaak in samenwerking met Justitieneemt om kinder- en ouderenmishandeling te voorkomente beperken en te stoppen.
Louise Gunning-Schepersvoorzitter van de Gezondheidsraad en universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de UvAbegon haar rede getiteld Het heft in eigen hand. Maatschappelijke ondersteuning van eigen verantwoordelijkheid met de stelling dat de maatschappelijk ondersteuning van de eigen verantwoordelijkheid van mensen in de huidige samenleving vaak zoek lijkt te zijn geraakt. Vervolgens ging zij in op de bekende zedenzaak in een Amsterdams kinderdagverblijf in. Afsluitend verduidelijkte Loiuse Gunning dat kindermishandeling een betrekkelijk recent onderzoeksveld is. Het is bijvoorbeeld nog maar vijftig jaar geleden dat voor het eerst het syndroom van een mishandeld kind klinisch werd beschreven.
In een reactie sprak dagvoorzitter Paul Schnabel de hoop uit dat onze maatschappij gebaseerd kan blijven op vertrouwen. Het is eigenlijk een noodzaak je medemens te kunnen vertrouwenniet alles is immers te controleren.
Na de pauze sprak Jolanda Lindenbergwetenschappelijk onderzoeker Leyden Academy on Vitality and Ageingover het bij veel mensen onbekendere probleem van ouderenmishandeling. Jaarlijks worden in Nederland 200.000 ouderenzowel vrouwen als mannenhet slachtoffer van mishandeling of misbruik. Hiervan wordt maar een heel klein percentage bij politie of hulpverlening gemeld. De lezing van Jolanda Lindenberg met als titel Ouderenmishandeling in breder perspectief: wetenschappelijke inzichten in de onderliggende mechanismen gaf de zaal inzicht in de risicofactoren -bij zowel dader als slachtoffer- die de kans op het voorkomen van mishandeling vergroten.
In haar betoog Kindermishandeling: Waar gaat het mis? lichtte Lenneke Alinkwerkzaam bij het Centre for Child & Family Studies Leiden Universityde cijfers eerder genoemd door Paul Huijts op een andere manier toe: 120.000 mishandelde kinderen betekent dat in Nederland 34 per 1000 kinderen het slachtoffer zijn van mishandeling. Verwaarlozing -zowel emotioneel als fysiek- komt daarbij het vaakst voor. Behalve bekende factoren als werkeloosheideen laag inkomen en familiegeschiedenisis stress een belangrijke en minder belichte factor die bijdraagt aan het voorkomen van kindermishandeling.
Lenneke Alink zal binnenkort benoemd worden op de JAN BROUWER LEERSTOEL VOORKOMING KINDERMISHANDELING aan de VU. Deze leerstoel wordt gesubsidieerd door het Jan Brouwer Fonds.
In een reflectie vatte Marloes van Noorlooslid van de Nationale DenkTank en Universitair Docent Strafrecht Tilburg University de verschillende sprekers samen.
Alexander Rinnooy Kan sloot de middag over dit emotionele onderwerp af en zei in zijn slotwoord hoge verwachtingen te hebben van de studie en nieuwe inzichten die de Jan Brouwer leerstoel zal brengen.
De lezingen en discussies zullen net als in voorgaande jaren gepubliceerd worden in een boekjedat aan de deelnemers aan de conferentie wordt toegestuurd. Het boekje is vanaf april tevens te bestellen bij het secretariaat van de KHMW.
Foto’s: Hilde de Wolf Fotografie
voorzitter van de Gezondheidsraad en universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de UvAbegon haar rede getiteld Het heft in eigen hand. Maatschappelijke ondersteuning van eigen verantwoordelijkheid met de stelling dat de maatschappelijk ondersteuning van de eigen verantwoordelijkheid van mensen in de huidige samenleving vaak zoek lijkt te zijn geraakt. Vervolgens ging zij in op de bekende zedenzaak in een Amsterdams kinderdagverblijf in. Afsluitend verduidelijkte Loiuse Gunning dat kindermishandeling een betrekkelijk recent onderzoeksveld is. Het is bijvoorbeeld nog maar vijftig jaar geleden dat voor het eerst het syndroom van een mishandeld kind klinisch werd beschreven.
In een reactie sprak dagvoorzitter Paul Schnabel de hoop uit dat onze maatschappij gebaseerd kan blijven op vertrouwen. Het is eigenlijk een noodzaak je medemens te kunnen vertrouwenniet alles is immers te controleren.
Na de pauze sprak Jolanda Lindenbergwetenschappelijk onderzoeker Leyden Academy on Vitality and Ageingover het bij veel mensen onbekendere probleem van ouderenmishandeling. Jaarlijks worden in Nederland 200.000 ouderenzowel vrouwen als mannenhet slachtoffer van mishandeling of misbruik. Hiervan wordt maar een heel klein percentage bij politie of hulpverlening gemeld. De lezing van Jolanda Lindenberg met als titel Ouderenmishandeling in breder perspectief: wetenschappelijke inzichten in de onderliggende mechanismen gaf de zaal inzicht in de risicofactoren -bij zowel dader als slachtoffer- die de kans op het voorkomen van mishandeling vergroten.
In haar betoog Kindermishandeling: Waar gaat het mis? lichtte Lenneke Alinkwerkzaam bij het Centre for Child & Family Studies Leiden Universityde cijfers eerder genoemd door Paul Huijts op een andere manier toe: 120.000 mishandelde kinderen betekent dat in Nederland 34 per 1000 kinderen het slachtoffer zijn van mishandeling. Verwaarlozing -zowel emotioneel als fysiek- komt daarbij het vaakst voor. Behalve bekende factoren als werkeloosheideen laag inkomen en familiegeschiedenisis stress een belangrijke en minder belichte factor die bijdraagt aan het voorkomen van kindermishandeling.
Lenneke Alink zal binnenkort benoemd worden op de JAN BROUWER LEERSTOEL VOORKOMING KINDERMISHANDELING aan de VU. Deze leerstoel wordt gesubsidieerd door het Jan Brouwer Fonds.
In een reflectie vatte Marloes van Noorlooslid van de Nationale DenkTank en Universitair Docent Strafrecht Tilburg University de verschillende sprekers samen.
Alexander Rinnooy Kan sloot de middag over dit emotionele onderwerp af en zei in zijn slotwoord hoge verwachtingen te hebben van de studie en nieuwe inzichten die de Jan Brouwer leerstoel zal brengen.
De lezingen en discussies zullen net als in voorgaande jaren gepubliceerd worden in een boekjedat aan de deelnemers aan de conferentie wordt toegestuurd. Het boekje is vanaf april tevens te bestellen bij het secretariaat van de KHMW.
Foto’s: Hilde de Wolf Fotografie