Agenda:

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter.
  Bijlage: Mededelingen van de voorzitter


 2. Verslag van de secretarissen.
  Bijlagen: Verslag van de secretarissen en Prijzenoverzicht


 3. Toelichting op de jaarrekening 2019 door de penningmeester.
  Bijlagen: Verslag van de penningmeester, Jaarrekening 2019 en Verslag van de werkzaamheden van de Financiële Commissie


 4. Besluitvorming:
  - Goedkeuring notulen directeurenvergadering 8 februari 2020.
  Bijlage: Notulen directeurenvergadering
  - Goedkeuring jaarverslag 2019, incl. de jaarrekening 2019. Décharge penningmeester/bestuur. 
  - Benoeming Drs. I.C. (Inge) Bryan als bestuurslid.
  Bijlage: CV Inge Bryan
  - Aftreden Dr. Th. (Theodoor) Beels en benoeming A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer als lid van de financiële commissie.
  Bijlage: CV Ada van der Veer-Vergeer
  - Goedkeuring samenstelling financiële commissie, adviescommissies benoemingen en archiefcommissie.
  Bijlage: Samenstelling commissies


 5. Rondvraag en afsluiting.

Vergeet u niet indien u het eens bent met de voorgenomen beslissingen een stemvolmacht af te geven door op de email te antwoorden: Akkoord