Teylers Museum
Teylers Museum is het museum van de verwondering. Een unieke combinatie van collecties van kunst en wetenschap op wereldniveau met het speciaal gebouwde monumentale complex, dat in de afgelopen drie eeuwen telkens uitbreidde. Tot dit complex behoren ook het laboratorium van professor Lorentz en het huis van ‘founding father’ Pieter Teyler dat op dit moment wordt gerestaureerd en toegankelijk wordt voor het publiek. Het museum zal de komende jaren zijn geschiedenis als onderzoeksinstituut voor kunst en wetenschap steeds meer zichtbaar maken.

Raad van Toezicht
De Stichting wordt bestuurd door directeur-bestuurder Marjan Scharloo. De Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in het museum. De leden van de Raad van Toezicht hebben een portefeuilleverdeling, gebaseerd op hun specifieke ervaring en expertise.

Een van de leden van de Raad van Toezicht , Prof. Dr. Ir. W. van Saarloos, zal eind 2020 statutair aftreden. Gezien de werkkring van het vertrekkende lid is de Raad van Toezicht op zoek naar iemand die actief is in de wetenschap en enthousiast is om zich vanuit die expertise als lid van de raad in te zetten voor het museum.

Algemeen
De Raad van Toezicht benoemt de leden, gehoord hebbende de Directie en Teylers Stichting. De leden van de Raad van Toezicht kunnen kritisch en onafhankelijk van elkaar en van de Directie zelfstandig een oordeel vellen over het beleid van de Directie en de gang van zaken in het museum. Tevens kunnen zij de Directie bij de beleidsvoorbereidingen en de uitvoering met advies ondersteunen.

Voor de verwachte activiteiten kunnen zij voldoende tijd inruimen. Er wordt minimaal vier keer per jaar vergaderd of vaker wanneer daar aanleiding toe is.  Verder is aanwezigheid gewenst bij enkele representatieve bijeenkomsten per jaar in het museum. Er is geen bezoldiging verbonden aan deze toezichthoudende functie.

De Raad committeert zich aan de governance code cultuur.

Expertises in de Raad vertegenwoordigd (in willekeurige volgorde)
Financiële en bedrijfskundige expertise
Juridische expertise
Inhoudelijke expertise ( kunst en/of wetenschap en/of musea)
Onderwijsexpertise (kwaliteitszetel middelbaar onderwijs regio Haarlem)
Bestuurlijke en politieke expertise op landelijk niveau

Profiel

  • Voelt zich verbonden met het gedachtengoed en de collectie van het museum
  • Werkzaam in de (beta) wetenschap
  • Gezien de huidige samenstelling van de Raad bij voorkeur iemand met een migratie achtergrond
  • Kkennis en ervaring met bestuurlijke processen in de "not for profit sector"
  • Beschikbaar voor een periode van vier jaar (die met één termijn kan worden verlengd)

Nadere informatie
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Caroline Visser, tel. 06 51 50 81 43, lid van de Raad van Toezicht.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten aan het secretariaat van de Raad van Toezicht: mvanmeerlant@teylersmuseum.nl voor 1 december 2020.