Stichtingen en Fondsen

Door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden zes Fondsen op Naam beheerd: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Fonds Van der Knaap, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Mr.J.C. Baak Fonds, het De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds en het Wim Drees Fonds. Over de seminars van het Wim Drees Fonds vindt u informatie onderaan deze pagina. Informatie over de andere fondsen vindt u onder de knop Prijzen
Daarnaast beheert de KHMW drie zelfstandige stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Deze stichtingen worden hieronder toegelicht.

Ir. L.E.J. Brouwer

Stichting Jan Brouwer Fonds

Opgericht 28 januari 1997.
Overdracht KHMW 26 maart 2003.

Doelstelling
Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer, oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.

Conferenties
Ter uitvoering hiervan organiseert het Jan Brouwer Fonds periodieke conferenties over maatschappelijk relevante problemen rond vergrijzing en de verhouding tussen de verschillende generaties. Voor deze Jan Brouwer Conferenties worden zowel wetenschappers als bestuurders en politici uitgenodigd. De tijdens de conferenties gepresenteerde voordrachten worden gepubliceerd. De publicaties zijn in te zien onder de knop KHMW/publicaties.
Het thema van deze conferenties wordt vanaf 2018 gekoppeld aan het thema van de nieuwe Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving die in 2017 voor het eerst wordt toegekend.

Jan Brouwer Scriptieprijzen
Met ingang van 2015 worden vanuit het Jan Brouwer Fonds scriptieprijzen in de geestes- en maatschappijwetenschappen gefinancierd. Er zijn zeven jaarlijkse prijzen voor masterstudenten in de disciplines Filosofie en Religiewetenschappen, Taal- en Literatuurwetenschappen, Geschiedenis, Rechtswetenschappen, Economische wetenschappen, Maatschappijwetenschappen (in engere zin) en Menswetenschappen.

Meer informatie over deze prijzen vindt u onder de knop Prijzen.

Nationale DenkTank
Het Jan Brouwer Fonds ondersteunt sinds 2007 het alumninetwerk van de Nationale DenkTank financieel in haar activiteiten, die nauw aansluiten bij zijn doelstelling en die van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Jan Brouwer leerstoel
Ter bevordering van het bereiken van zijn doel financierde het Jan Brouwer Fonds van 2012 tot en met 2016 tevens een bijzondere leerstoel “Voorkoming, gevolgen en aanpak kindermishandeling” aan de Vrije Universiteit. Deze leerstoel werd bezet door Prof. dr. L.R.A. (Lenneke) Alink.

Financiële verantwoording
Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Financieel overzicht JBF 2016

Bestuur
Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter
Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester
Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, secretaris
Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman
Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep
Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel
Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper

Wetenschappelijke raad
Prof. dr. F.A.G. (Frank) den Butter
Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra
Prof. dr. G.J. (Gabriel) van den Brink
Prof. dr. P. (Paul) Schnabel

Adviesraad
De heer R.H.M. (Robert) Brouwer
Drs. K.S.M. (Karin) Jurgens
Dr. A.A. (Adriaan) Voors

De leden van het bestuur, de wetenschappelijke raad en adviesraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Correspondentie- en bezoekadres
Stichting Jan Brouwer Fonds
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl

Bankrelatie NL04FVLB0225124238
Kamer van Koophandel 41216868
RSIN/fiscaal nummer 806879208

 

dr. Saal van Zwanenberg

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

Opgericht 21 april 1964.
Overdracht KHMW 20 maart 2014.

Doelstelling
In de loop van 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze stichting, opgericht in 1964, heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten. De stichting is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg.

Onder de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden twee soorten prijzen toegekend:

Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs
De prestigieuze Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als oeuvreprijs voor een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. De prijs bedraagt 25.000 Euro en wordt al vanaf 1964 uitgereikt. De eerste prijsuitreiking - na de overgang naar de Hollandsche Maatschappij - vond plaats in 2015.

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen
Jaarlijks, in 2016 voor de eerste keer, worden er vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting onderzoeksprijzen voor masterstudenten beschikbaar gesteld, op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat.

Meer informatie over deze prijzen vindt u onder de knop Prijzen.

Financiële verantwoording
Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Financieel overzicht SvZw 2016

Bestuur
Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris
Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester
W.N.G.M. (Willem) de Laat MD Phd
Prof. dr. W.J. (Joost) Schudel

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Correspondentie- en bezoekadres
Dr. Saal van Zwanenberg Stichting
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl

Bankrelatie NL49ABNA0561115966
RSIN/fiscaal nummer 816692750
Kamer van Koophandel 41080910


Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds

Opgericht 14 april 2017.


Doelstelling
De Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds is erfgenaam van de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga, overleden op 14 april 2017. Naar verwachting kan de nalatenschap in juli 2017 worden aanvaard.
Hierna zal door het bestuur van de Stichting een wetenschappelijke raad worden benoemd en zal met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een overeenkomst worden aangegaan voor administratieve en organisatorische ondersteuning.
Het doel van de Stichting is jaarlijks studie- en/of reisbeurzen toe te kennen aan Nederlandse recent afgestudeerden voor het volgen van post-graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie en/of business administration. Het streven is jaarlijks voor een bedrag van 100.000 à 200.000 Euro aan beurzen toe te kennen. De voorwaarden voor toekenning zullen in overleg met de nog te benoemen wetenschappelijke raad nader worden uitgewerkt, maar houden tenminste in dat de betreffende studenten verantwoording afleggen over de besteding van de toegekende gelden en inhoudelijk verslag doen over hun verblijf en studievorderingen.
Dit beleidsplan betreft het opstartjaar van de Stichting. Het doel is de beurzen in 2018 toe te kennen. In 2018 volgt na overleg van bestuur en wetenschappelijke raad een verder uitgewerkt beleidsplan.

Financiële verantwoording
Nog in te vullen.

Bestuur
Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter
Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter
Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester
Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep
Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel
Dr. ir. H.L. (Harald) Tepper

Wetenschappelijke raad
Samenstelling volgt zomer 2017.

De leden van het bestuur en de wetenschappelijke raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Correspondentie- en bezoekadres
Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl 

Bankrelatie Nog in te vullen.
RSIN/fiscaal nummer 857607522
Kamer van Koophandel 68822316

Wim Drees Fonds

Het Wim Drees Fonds is een voortzetting van de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, die op 1 juli 2017 haar vermogen heeft overgedragen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De stichting is vernoemd naar Prof. dr. W. (Wim) Drees (1922-1998), die werkzaam was in de theorie en de praktijk van de openbare financiën.

Onder de KHMW zal het vermogen van het Wim Drees Fonds worden aangewend volgens de oorspronkelijke doelstelling van de Wim Drees Stichting, te weten de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid. Concreet zullen er in het eerste jaar twee bijeenkomsten worden georganiseerd, waarvan de eerste in het najaar van 2017 in Den Haag. In een volgend jaar worden mogelijk meer activiteiten ontplooid, naar gelang de beschikbare middelen, de belangstelling en de praktische uitvoerbaarheid.

Wetenschappelijke raad

Het bestuur van de KHMW heeft een wetenschappelijk raad benoemd die het bestuur zal adviseren over de te ontwikkelen activiteiten vanuit het Wim Drees Fonds. De samenstelling van de Wetenschappelijke raad is als volgt:
Prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma
Prof. dr. F.A.G. (Frank) den Butter
Dr. S. (Sandra) Phlippen
Drs. P.M. (Michiel) Sweers

De leden van de wetenschappelijke raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Fonds.