Boerhaave Biografie Prijs voor Jaap Verheul

Boerhaave Biografie Prijs voor Jaap Verheul

Op 2 november werd door Amito Haarhuis, directeur Rijksmuseum Boerhaave en Louise Gunning-Schepers, voorzitter KHMW, aan Jaap Verheul de Boerhaave Biografie Prijs uitgereikt voor zijn biografie over de beroemdste historicus van de Verenigde Staten getiteld 'De Atlantische pelgrim. John Lothrop Motley en de Amerikaanse ontdekking van Nederland' (Boom, 2017). De laudatio werd uitgesproken door jurylid Douwe Draaisma.

Laudatio Boerhaave Biografie Prijs 2018

PERSBERICHT Jaap Verheul wint Boerhaave Biografie Prijs 2018

 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Hodshon Huis presenteerden alle auteurs op de shortlist hun boeken en werden de boeken te koop aangeboden:
Arie Berghout ‘Heer en meester aan het ziekbed. Leven en werk van Isidore Snapper (1889-1973). Internist’ (Boom, 2017)
Martijn van Calmthout ‘Sam Goudsmit. De zoektocht naar de atoombom van Hitler’ (Meulenhoff, 2016)
Herman de Liagre Böhl ‘Miskotte. Theoloog in de branding, 1894-1974’ (Bert Bakker, 2016)
Elisabeth Lockhorn ‘Andreas Burnier: metselaar van de wereld’ (Atlas Contact, 2015)

Internet en Rechtsstaat

Internet en Rechtsstaat

De rechtsstaat in cyberspace, hoe ziet dat eruit? Welke kwetsbaarheden brengt dat mee en in hoeverre zijn overheden, bedrijven en burgers zich daar voldoende van bewust?

Op 1 november spraken Inge Philips, directeur Cyber Risk Services team bij Deloitte en Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden over dit thema op het University College Leiden in Den Haag. Tevens presenteerden vier studenten hun bekroonde internetscriptie op juridisch, economisch, technisch en maatschappelijk gebied. René van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW, trad op als moderator.

Overzicht van de prijswinnaars:

Prijs Internet & Economie
Prijswinnaar: Leeja van Bezouwen (EUR) met de scriptie 'Informed Trading prior to Cyber-Attacks. Do cyber-criminals exploit their knowledge of an upcoming cyber-attack by taking in positions in the financial market?'.
Eervolle vermelding voor: Eva de Lang (Tilburg University) met de scriptie 'How does browsing behaviour and type of search queries influence purchase intention? A study on search queries for tourism-related destinations in Europe'.

Juryrapport Internetscriptieprijs 2018 Internet en Economie

Prijs Internet & Recht
Prijswinnaar: Karlijn van den Heuvel (UvA) met de scriptie 'Securing the Smart Home. A study on cybersecurity problems in smart home devices: does European product liability law offer meaningful legal solutions for consumers?'.
Eervolle vermeldingen voor: Adrienne Gast (Univ. Leiden) met de scriptie 'De digitale levenssfeer. Over de conceptualisering van het onderzoek aan inbeslaggenomen smartphones' & Radha Pull ter Gunne (Tilburg University) met de scriptie 'Finding the flaws in copyright when confronted with neuro-technologies and brain data. How neuro-technologies and the protection of brain data change the basic conceptions found in copyright by shaking the structure of the idea-expression dichotomy in both Dutch and European Union law'.

Juryrapport Internetscriptieprijs 2018 Internet en Recht 2018

Prijs Internet & Maatschappij- of Geesteswetenschappen
Prijswinnaar: Sal Hagen (UvA) met de scriptie 'Here I Am, Praying to an Egyptian Frog. Exploring Political Fluidity on 4chan/pol/'.
Eervolle vermelding voor: Timo Korstenbroek (VU) met de scriptie 'Why we are angry @them. Towards a more profound understanding of the expression of nativism within the context of the virtual community".

Jury Report Internetscriptieprijs 2018 Internet en Maatschappij -of Geesteswetenschappen

Prijs Internet & Technische Wetenschappen
Prijswinnaar: Djurre van der Wal (UT) met de scriptie 'Translating AWN networks to the mCRL2 model-checker. En route to formal routing protocol development'.

Juryrapport Internetscriptieprijs 2018 Internet en Technische wetenschappen

 

De prijzen werden uitgereikt door Arjan Al Fassed, hoofd public policy Google, Anke Strijbos, advocaat Brinkhof, Valerie Frissen, directeur SIDN Fonds en Pepijn Schipper, operations manager Greenhost.

 

Prijsvraag Koninklijk Zeeuws Genootschap

Prijsvraag Koninklijk Zeeuws Genootschap

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen viert in 2019 zijn 250-jarig bestaan en schrijft een jubileumprijsvraag uit met het thema “ZEE-LAND-SCHAP” . Aan inzenders wordt gevraagd in 6.000 tot 8.000 woorden te reflecteren op creatieve manieren waarop de inwoners van Zeeland samen een ‘Zee-land-schap’ voor de delta kunnen ontwikkelen. 

Inzendingen dienen geheel geanonimiseerd, onder een zinspreuk of motto, vóór 1 februari 2019 te worden ingestuurd aan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, 4331 JE, Middelburg met vermelding op de envelop van het woord Prijsvraag.

Meer informatie:

Jubileumprijsvraag Zeeuws Genootschap

 

Ontwikkelingspsycholoog wint Nationale Postdocprijs

Ontwikkelingspsycholoog wint Nationale Postdocprijs

Ontwikkelingspsycholoog Dr. Eddie Brummelman (Universiteit van Amsterdam) is de tweede winnaar van de Nationale Postdocprijs. Dat hebben De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bekendgemaakt. Brummelman, die onderzoek doet naar de zelfbeeldontwikkeling van kinderen, ontvangt 10.000 euro.

Dr. Eddie Brummelman (1987) promoveerde in 2015 cum laude in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek kijkt hij naar hoe ouders hun kinderen zelfwaardering proberen aan te leren. Zelfwaardering wordt gezien als de basis van een gelukkig en succesvol leven, maar wat Brummelmans onderzoek laat zien is dat er ook dingen mis kunnen gaan: met name kinderen op een voetstuk zetten en ze vertellen hoe speciaal en bijzonder ze zijn kan averechtse gevolgen hebben en bijvoorbeeld narcistische trekken aanwakkeren.

De jury is van mening dat Brummelmans onderzoek zeer innovatief is en van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit. Het is innovatief omdat het hem lukt aan te tonen dat de psychoanalytische theorie narcisme onvoldoende verklaart en dat inzichten uit de sociale leertheorie tot een beter begrip van het verschijnsel leiden. De hoge wetenschappelijke kwaliteit van Brummelmans onderzoek blijkt onder meer uit de longitudinale benadering, die hij combineert met dagboekstudies, experimentele studies en interventiestudies. Daarnaast waardeert de jury de wetenschappelijke onafhankelijkheid en originaliteit waarmee Brummelman zijn onderzoek verricht, zijn grote productiviteit, alsook het feit dat hij zijn onderzoek in internationale netwerken weet te verankeren en door te ontwikkelen. Hij is enorm actief en bedreven in het uitdragen van zijn onderzoek in de maatschappij.

Brummelmans werk levert een tot nadenken stemmend commentaar op de normen en waarden die aan onze samenleving ten grondslag liggen. Narcisme is een prangend maatschappelijk probleem dat voor veel wetenschappelijke disciplines van belang is. Naast de verschillende takken van de psychologie valt te denken aan de pedagogiek, maar ook aan cultuurwetenschappelijk onderzoek in brede zin.

Nationale Postdocprijs
De Nationale Postdocprijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie (DJA) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs is bedoeld voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De onderzoekers worden genomineerd door directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten en door hoogleraren.

De Jonge Akademie
De Jonge Akademie is een platform van jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin. De KHMW beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties.

De prijsuitreiking is op vrijdagmiddag 23 november in het Trippenhuis te Amsterdam.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Visser, persvoorlichter: janneke.visser@knaw.nl en 06 1169 4851.

Brouwer Prijs naar Privacy by Design

Brouwer Prijs naar Privacy by Design

Persbericht

Brouwer Prijs naar Privacy by Design

Haarlem, 16 oktober 2018 - De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018 gaat naar de stichting Privacy by Design. De stichting heeft een beveiligde smartphone app ontwikkeld (I Reveal My Attributes: IRMA), die de gebruiker zelf in staat stelt te kiezen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie biedt dat die gegevens correct zijn. Aan de ontwikkeling van IRMA is jarenlang wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan door de Nijmeegse onderzoeksgroep van Bart Jacobs, hoogleraar beveiliging en correctheid van programmatuur. Naar het oordeel van de jury, onder leiding van Marlies Veldhuijzen van Zanten, adresseert het project een groot en groeiend maatschappelijk probleem: de bescherming van persoonsgegevens in een samenleving waarin mensen zich steeds vaker moeten identificeren en de zorg groeit dat men de grip kwijt raakt over de eigen persoonsgegevens met identiteitsfraude als worst case scenario. Privacy by Design beoogt met IRMA die grip, en daarmee vertrouwen in de samenleving, terug te geven. De jury, heeft naast de maatschappelijke urgentie van het initiatief, vooral het criterium van de wetenschappelijke onderbouwing zwaar laten wegen.

De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. De prijs, die dit jaar voor de tweede maal wordt uitgereikt, is ingesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, bestaat uit een bedrag van € 100.000,- en dient vooral te worden besteed aan verdere toepassing, wetenschappelijke onderbouwing en/of opschaling van het bekroonde initiatief. De prijs is mogelijk gemaakt door een schenking.

Jury Brouwer Prijs 2018
Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter Jan Brouwer Fonds, tevens juryvoorzitter,
Pim van der Feltz, CEO Google Nederland,
Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting,
Paul Scheffer, hoogleraar Europese Studies Tilburg University en Universiteit van Amsterdam,
Ineke Sluiter, vice-president KNAW, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden,
Arend Soeteman, oud-secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW en emeritus hoogleraar rechtsfilosofie Vrije Universiteit en
Margot Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische Universiteit Delft.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste ‘geleerde genootschap’ in Nederland, is opgericht in 1752 met als doel de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt in iedere periode op een eigentijdse manier, onder andere door het uitreiken van wetenschappelijke prijzen, het uitschrijven van prijsvragen en het organiseren van lezingen en symposia. Voorzitter van de Maatschappij is Louise Gunning-Schepers. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis in Haarlem.

Noot voor de redactie
De prijsuitreiking, op uitnodiging, vindt plaats op maandag 19 november a.s. om 15.30 uur in het Hodshon Huis, het gebouw van de Hollandsche Maatschappij, Spaarne 17 in Haarlem.

Voor meer informatie:
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, www.khmw.nl, 023 5321773, secretaris@khmw.nl
Stichting Privacy by Design, https://privacybydesign.foundation/, met voorzitter: Bart Jacobs, Privacy by Design, 024 3652236, b.jacobs@privacybydesign.foundation
Na de uitreiking zijn foto’s beschikbaar.

Persbericht (pdf) Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018