Internetscriptieprijzen

Internetscriptieprijzen

Van 2017 tot en met 2019 stelde de KHMW in samenwerking met Google, Brinkhof, SIDN Fonds en Greenhost vier internetscriptieprijzen van elk 2.000 euro beschikbaar voor masterstudenten met de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

  • De GOOGLE-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De BRINKHOF-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN FONDS-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De GREENHOST-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Met deze prijzen wilden de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

Beoordeling van de scripties en toekenning van de prijzen was in handen gelegd van jury’s die door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden benoemd. De scripties werden onder meer beoordeeld op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de helderheid van de probleemstelling en conclusies, kwaliteit en diepgang van de analyse, accuratesse, leesbaarheid, begrijpelijkheid en originaliteit.

De prijswinnaars werden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen en tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun afstudeeronderzoek te geven. Op basis van de kwaliteit en originaliteit van deze presentatie en de maatschappelijke impact van het onderwerp, besloot het publiek jaarlijks wie van de vier winnaars een publieksprijs van 500 euro extra ontving.

Over de initiatiefnemers:

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google's innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

Het SIDN Fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.


De prijzen waren een vervolg op de economische Internet Impact Prijs van Google en de KHMW in 2014 en de juridische Internet Scriptieprijs die Brinkhof sinds 2006 organiseerde met XS4ALL. Brinkhof zet in 2020 de internetscriptieprijs rechten voort.

 

 

Prijswinnaars 2019

Voor een verslag van de editie 2019 klik hier.

 

Prijswinnaars 2018

Voor een verslag van de editie 2018 klik hier.

 

Prijswinnaars 2017

Voor een verslag van de editie 2017 klik hier.

 

Prijswinnaars 2016

Voor een verslag van de editie 2016 klik hier.

 

Internet Impact Prijs 2014

Voor een verslag van deze prijs klik klik hier.

 

 

 

Prijsvraag in samenwerking met NRC

Prijsvraag in samenwerking met NRC

Van 2010 tot en met 2019 heeft de KHMW samen met NRC jaarlijks in april een essaywedstrijd uitgeschreven over uiteenlopende actuele vraagstukken.

De winnaar ontving de gouden prijsvraagmedaille van de Hollandsche Maatschappij die al sinds 1753 wordt uitgereikt.

De originele gouden prijsvraagmedaille, naar een ontwerp van J.G. Holtzhey uit 1752, met op de achtergrond een prachtig stadsbeeld van Haarlem.

 

Onderwerpen in voorgaande jaren:

PRIJSVRAAG 2019
Welke gevolgen kan de ontdekking van buitenaards leven hebben voor de mensheid?

Juryrapport 20189

PRIJSVRAAG 2018
Is er in de wetenschap ruimte voor religie?

Juryrapport 2018

Videoimpressie

PRIJSVRAAG 2017
Wat zal de belangrijkste wetenschappelijke doorbraak in de 21e eeuw zijn?

Juryrapport 2017

PRIJSVRAAG 2016
De grenzen van verdraagzaamheid

Juryrapport 2016

PRIJSVRAAG 2015
Druk, drukker, drukst. Het lijkt of iedereen het steeds drukker heeft. Is deze indruk juist en zo ja, hoe komt dat?

Juryrapport 2015

PRIJSVRAAG 2014
Wat is de beste uitvinding van de laatste honderd jaar en waarom?

Juryrapport 2014

PRIJSVRAAG 2013
Wat is luxe?

Juryrapport 2013

PRIJSVRAAG 2012
Van wie is de stad?

PRIJSVRAAG 2011
Hoe ver mogen we gaan met het behoud van individueel menselijk leven?

PRIJSVRAAG 2010
Is het geoorloofd in ons doen en laten met de onkunde van anderen ons voordeel te doen? Zo ja, in welke gevallen en welke mate?

Nieuwsgierig naar de bekroonde essays?

Deze worden jaarlijks gebundeld in een boekje. U kunt deze boekjes inzien op deze website: KHMW/publicaties

KHMW-Eizenga beurzen 2022


De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen stelt, uit de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga, jaarlijks maximaal vijf beurzen van elk 50.000 USD ter beschikking voor een MBA of een studie economie op graduate niveau in de Verenigde Staten. Het beurzenprogramma wordt namens de KHMW uitgevoerd door het Fulbright Center. De deadline voor aanvragen voor het academisch jaar 2022-2023 is op 11 april 2022. VOORWAARDEN EN INSCHRIJVEN.

Paradisolezingen 2022

Eén van de meest besproken vraagstukken van deze tijd is hoe de wereld van morgen eruit ziet. Om het allerkleinste, het allergrootste en alles wat daartussen zit te begrijpen en verklaren, maakt de natuurwetenschap gebruik van modellen. Met behulp van die modellen kunnen theoretische voorspellingen experimenteel worden getoetst en worden onbereikbare dimensies tastbaar. Onder de titel ‘De voorspelling’ tonen acht topwetenschappers in de Paradisolezingen 2022 hoe uiteenlopende modellen de wereld van morgen vormgeven en dichterbij brengen. Zij laten zich inspireren door de natuur, natuurlijke eigenschappen en het brein. Ze nemen ons mee naar de toekomst, het verre verleden en over de rand van een zwart gat. MEER INFORMATIE & PROGRAMMA

Videoverslag Jan Brouwer Conferentie

Videoverslag Jan Brouwer Conferentie

Jan Brouwer Conferentie: Migratie en integratie vanuit het perspectief van de samenleving

Bekijk hier het videoverslag van deze conferentie gehouden op 28 januari 2019 in het Hodshon Huis.

Met Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter IMISCOE, en Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en lid van de WRR.

En lees hieronder het schriftelijk verslag van de conferentie:

Jan Brouwer Conferentie over Samenleving en Migratie: het gaat al lang niet meer over Turken en Marokkanen

Het Nederlandse integratiebeleid is aan herziening toe. Tweederde van alle migranten komt tegenwoordig uit andere landen dan traditionele migratielanden als Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen. Sterker nog, Turkije en Marokko hebben inmiddels een negatief migratiesaldo. En een steeds diversere samenleving eist een ander beleid om de samenhang in de samenleving in stand te houden. Dat bleek bij de Jan Brouwer Conferentie van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De aula van het Hodshonhuis was tot de laatste stoel bezet, niet in het minst vanwege de aanwezigheid van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Jan Brouwer Conferentie wordt georganiseerd door het gelijknamige fonds, gesticht door oud-president-directeur van Shell Jan Brouwer. Het Fonds wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat kan bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. De locatie matchte dit jaar wel heel goed met het thema, constateerde ook minister Koolmees: de betovergrootvader van Keetje Hodshon emigreerde immers als koopman vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland om zich hier permanent te vestigen.

Achterhaald beeld

Drie sprekers schotelden de aanwezigen een interessant programma voor, waarin menig toehoorder de ogen werd geopend. Zo telt Nederland maar liefst 223 verschillende nationaliteiten (bron: rapport Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) mei 2018). Die versnippering heeft vooral de afgelopen tien tot vijftien jaar plaatsgevonden. Nog maar één derde van de migranten in Nederland behoort tot de traditionele groepen van Turken en Marokkanen. Tweederde behoort tot die grote ‘restcategorie’.

“Beleidsmakers en de media hanteren een achterhaald beeld”, zegt Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde (UU) en verbonden aan de WRR.“Altijd maar weer die foto van iemand met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Terwijl steden en wijken steeds diverser worden.” De steden veranderen in meerderheids-minderheidssteden, dat wil zeggen dat geen énkele groep nog een meerderheid heeft: superdiversiteit. Amsterdam is daar hét voorbeeld van, vertelt hoogleraar Diversiteit en Onderwijs Maurice Crul (VU).

Wetenschappers drukken die diversiteit uit in de zogeheten Herfindahl-Hirschman-index (HHI). Die laat zien hoe groot de kans is dat als twee mensen elkaar tegenkomen in een wijk, stad of land een van hen een andere nationaliteit heeft. In de grote steden is dat al 70 procent. De meest homogene stad van Nederland is Urk, daar is de kans dat je iemand van andere herkomst tegenkomt 0,06 procent. In Nederland ligt het gemiddelde op 38 procent.

Sociale cohesie

Dat heeft gevolgen voor de sociale cohesie in een wijk, aldus Bovens. Uit onderzoek blijkt dat hoe diverser de woonomgeving, hoe minder bewoners zich er thuis voelen. “Ze trekken zich terug in hun schulp en durven de deur niet meer uit omdat ze bang zijn voor criminaliteit.” Crul bepleit daarom meer aandacht voor die nieuwe realiteit. In Amsterdam is nog maar een op de drie jongeren onder de 15 jaar van Nederlandse afkomst, inclusief migranten met Nederlandse ouders. “Kinderen van nieuwe migranten in Amsterdam Nieuw-West of Zuidoost zitten in klassen waar Nederlandse kinderen in de minderheid zijn. Zij integreren dus met andere migrantenkinderen. Dat is een andere dynamiek dan in de jaren '70 en '80.” In die nieuwe benadering moet ook aandacht zijn voor de kinderen van Nederlandse afkomst, die nu een ‘nieuwe minderheid’ vormen.

Die situatie wordt de komende jaren onderzocht in het Europese project Becoming A Minority (BAM). Daarbij kijken de onderzoekers naar de problemen, maar ook naar de kansen in meerderheids-minderheidssteden. Crul: “Voor mensen van Nederlandse afkomst is er ook iets te winnen. Het is belangrijk dat ze aansluiten bij nieuwe netwerken, want hun eigen Nederlandse netwerk wordt steeds kleiner. En mensen die in staat zijn om in die nieuwe netwerken te functioneren, hebben een voordeel. Iemand die dat kan, blijkt zich meer thuis en veiliger te voelen in die superdiverse stad.”

Samenredzaamheid

Het handhaven van samenhang wordt de grote uitdaging, zeggen zowel Bovens als Crul. De enige manier waarop dat kan, lijkt maatwerk. One size fits all werkt niet meer, omdat de situatie in elke gemeente anders is. “En dat is een behoorlijke opgave”, erkent Bovens. “Daarom moeten we ook nadenken over lichte inburgeringscursussen, bijvoorbeeld voor kennismigranten. Zij hebben geen inburgeringsplicht, maar voor die cohesie is het toch goed als iemand ze wegwijs maakt in Nederland.”

De vraag is hoe die nieuwe aanpak eruit gaat zien. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het duidelijk dat migratie tot een enorme polarisatie heeft geleid in het debat. Op straat, maar ook in de Tweede Kamer. “Ik zie hoe verlammend dit mechanisme werkt. Maar uiteindelijk schieten we onszelf met die ferme taal in de voet”, zei hij. Hoewel hij bewust geen integratienota schreef bij zijn aantreden, werkt hij aan een nieuw inburgeringsbeleid. “Dat is een van mijn topprioriteiten.” Volgens Koolmees is de kans en ruimte voor iedereen om mee te doen in de Nederlandse samenleving de sleutel tot individueel en collectief succes. Niet zelfredzaamheid (waarmee je tegen de ander zegt: zoek het zelf maar uit), maar samenredzaamheid is dan ook volgens Koolmees in ons aller belang.

Lees hier de speech van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees nog eens terug.